Laatst bijgewerkt op: 15-05-2019 - aantal paginaweergaves: 9 - gemiddelde leestijd: 1 minuut, 38 seconden

E.1 Verslag van het College/Bestuur van de annexe stichting

Het College van kerkrentmeesters (de gemeente) of diakenen (diaconie) of het bestuur van de annexe stichting doet verslag over de financiële gang van zaken van het afgelopen jaar.
Zij vergelijkthierbij op hoofdlijnen de begrote cijfers met de werkelijke cijfers ten aanzien van onderdeel A van de staat van baten en lasten, en licht de reden van grote afwijkingen toe.

Ten aanzien van onderdeel B licht ze de incidentele baten en lasten toe.
Met betrekking tot onderdeel C worden zowel de dotaties als de onttrekkingen van de bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen toegelicht.

Daarbij wordt ook kort het beleid achter de mutaties uiteengezet en worden grote afwijkingen tussen geplande onttrekkingen en werkelijke onttrekkingen toegelicht.

Het College stelt het verslag op.

De kerkenraad stelt het verslag en de jaarrekening vast en neemt middels de verklaring de verantwoordelijkheid van de jaarverslaggeving over van de Colleges (zie voor model bijlage 3).

De verklaring bevat ook een tweede deel, de zogenaamde verklaring administratieve organisatie.
Met deze verklaring geeft de Kerkenraad aan dat ze de administratieve organisatie op het punt van functiescheiding, belangrijke processen en regelingen op orde heeft.

Een goede administratieve organisatie is van belang om goed financieel beheer te voeren, maar is ook van belang om eventuele fraude te voorkomen.

Deze verklaring geeft aan dat de Kerkenraad haar verantwoordelijkheid neemt om de administratieve organisatie op orde te hebben. De controle door de externe RA/AA of de twee financieel deskundigen omvat ook of de verklaring van de administratieve organisatie juist is.

In het bestuursverslag wordt ook kort het financieel beleid toegelicht.
Hierbij wordt aandacht besteed aan de omvang van het vermogen en de relatie tussen dit vermogen en de operationele baten en lasten.

In de toekomstparagraaf schetst het College belangrijke beleidspunten die van belang zijn voor de toekomst van de gemeente/diaconie.