Laatst bijgewerkt op: 10-05-2019 - aantal paginaweergaves: 8 - gemiddelde leestijd: 1 minuut, 38 seconden

E 1 Voorbeeld

Voor veel kleine gemeenten wordt het schrijven van een bestuursverslag als een grote last ervaren, vandaar dat we in deze voorbeelden ook een bestuursverslag hebben opgenomen dat als een minimum moet worden gezien.

Uiteraard moet u wel zelf de specifieke punten die bij u spelen, in de tekst opnemen.

Bestuursverslag.
Toelichting operationeel resultaat.
Het operationeel resultaat is uitgekomen op € 10.000. Dit is € 8.000 beter dan vorig jaar en € 10.000 beter dan begroot.

De belangrijkste oorzaken van deze positieve uitkomst zijn enerzijds de baten, die € 4.000 hoger zijn dan begroot. De post levend geld is € 4.000 hoger uitgekomen dan we hadden begroot en daar zijn we zeer dankbaar voor.

De lasten zijn € 6.000 lager dan begroot. De belangrijkste afwijkingen van de begroting waren lagere energielasten ( min € 4.000 ) en minder uitgaven lasten kerkdiensten ( min € 2.000 ).

Toelichting incidentele baten en lasten.
De incidentele baten en lasten waren € 15.000 hoger dan geraamd omdat we een legaat hebben gekregen van een overleden gemeentelid.

Toelichting mutaties bestemmingsreserves.
Van het totale resultaat A plus B van € 25.000 hebben we € 12.500 toegevoegd aan de bestemmingsreserve pastoraat.
Hierdoor is het eindresultaat per saldo € 12.500 en dat hebben we toegevoegd aan de algemene reserve.

Toelichting financiële positie.
Het totale vermogen bedraagt € 250.000. Hiervan is de algemene reserve € 150.000 en de bestemmingsreserve pastoraat € 100.000.

De algemene reserve dekt daarmee ongeveer een keer de jaarlasten en de bestemmingsreserve pastoraat maakt het mogelijk om bij het emeritaat van onze predikant, de vacature optimaal te kunnen invullen.

Gezien onze dalende opbrengst levend geld verwachten we toch op termijn tekorten en dan kunnen we deze bestemmingsreserve inzetten om de verwachte vacature optimaal in te vullen.

Het college van kerkrentmeesters De penningmeester.