Laatst bijgewerkt op: 21-05-2019 - aantal paginaweergaves: 874 - gemiddelde leestijd: 3 minuten, 8 seconden

B.1 Criteria voor vermelding

B.1 Criteria voor vermelding

Het is niet toegestaan om in de jaarrekening activa en passiva of baten en lasten tegen elkaar te laten wegvallen. Anders gezegd, salderen is niet toegestaan. Dit geldt dus ook voor de ontvangen gelden die worden doorgestort aan derden. Deze worden zowel bij de baten als bij de lasten vermeld.

Voor de balans geldt dat als een post groter is dan 5% van de balanstelling of groter is dan 10% van de rubriek waartoe hij behoort, er wordt aanbevolen de post afzonderlijk te vermelden.
Voor de staat van baten en lasten gelden dezelfde percentages ten opzichte van het totaal van de baten en lasten, respectievelijk de rubriek waartoe de post behoort.

Toelichting

Salderen is dus niet toegestaan (baten en lasten tegen elkaar laten wegvallen).

Inkomsten worden onder baten verantwoord en uitgaven onder lasten. Dit geldt dus ook voor inkomsten (ontvangen gelden) die worden doorgestort aan derden (zijn uitgaven). Deze worden zowel bij de baten als bij de lasten vermeld.

De regeling rond genoemde 5% van de balanstelling of 10% van de rubriek waartoe de post behoort is het beste toe te lichten aan de hand van voorbeelden (zie hieronder).

Voorbeeld

Saldering:
De gemiddelde woonbijdrage voor de predikant wordt verrekend op de maandelijkse factuur van de centrale kas.
Deze woonbijdrage moet als inkomsten pastorie in rubriek 80 worden verantwoord en niet in mindering worden gebracht op de maandelijkse predikantskosten.

De regeling 5% of 10%: stel: de balanspost 'Nog te ontvangen bijdragen Kerkbalans' bedraagt per 31 december 2018 nog €500,- en het totaal van de rubriek 'Kortlopende vorderingen en overlopende activa' is per 31december 2018 € 5.500,- en
de balanstelling is per die datum € 650.000,-;
--> omdat het bedrag van de balanspost ad € 500,- omgerekend 9% is van de rubriek en nog geen 0,1% van de balanstelling, hoeft deze post niet afzonderlijk in de rubriek 'Kortlopende vorderingen en overlopende activa' vermeld te worden en mag in de post 'Overige kortlopende vorderingen en overlopende activa' verwerkt worden.

Stel: de balanspost 'Nog te ontvangen bijdragen Kerkbalans' bedraagt per 31 december 2018 nog € 5.000,- en het totaal van de rubriek 'Kortlopende vorderingen en overlopende activa' is per 31 december 2018 € 5.500,- en de balanstelling is per die datum € 650.000,-;
--> omdat het bedrag van de balanspost ad € 5.000,- omgerekend 91% is van de rubriek dient er een aparte regel in de rubriek 'Kortlopende vorderingen en overlopende activa' aangemaakt te worden o.v.v. 'Nog te ontvangen bijdragen Kerkbalans'.

Stel: de in 2018 betaalde vergoedingen aan vrijwilligers bedroeg € 500,- en het totaal van de rubriek 'salarissen en vergoedingen' bedroeg € 5.500,- en het totaal van de lasten in 2018 was € 65.000,-; --> omdat het bedrag aan betaalde vrijwilligersvergoedingen van € 500,- omgerekend 9% uitmaken van de rubriek en nog geen 0,8% van het totaal van de lasten, hoeven deze uitgaven niet afzonderlijk in de rubriek 'salarissen en vergoedingen' vermeld te worden en mogen in de post 'overige vergoedingen' verwerkt worden.

Stel: de in 2018 betaalde vergoedingen aan vrijwilligers bedroeg € 5.000,- en het totaal van de rubriek 'salarissen en vergoedingen' bedroeg € 5.500,- en het totaal van de lasten in 2018 was € 65.000,-; --> omdat het bedrag aan betaalde vrijwilligersvergoedingen van € 5.000,- omgerekend 91% uitmaken van de rubriek, dienen deze uitgaven wel afzonderlijk in de rubriek 'salarissen en vergoedingen' vermeld te worden.