Laatst bijgewerkt op: 21-05-2019 - aantal paginaweergaves: 666 - gemiddelde leestijd: 1 minuut, 11 seconden

C.1.3 Buitengebruikstelling of desinvestering

C.1.3 Buitengebruikstelling of desinvestering

Indien de materiële vaste activa buiten gebruik worden gesteld, worden de activa gewaardeerd tegen boekwaarde of lagere opbrengstwaarde, of onder toepassing van een incidentele herwaardering, tegen hogere opbrengstwaarde, indien besloten is de materiële vaste activa te verkopen. De incidentele herwaardering wordt verwerkt in een herwaarderingsreserve. Bij een realisatie van de herwaardering wordt de waardestijging als een afzonderlijke post in het onderdeel B van de staat van baten en lasten verwerkt (zie ook hoofdstuk D.1).

Toelichting

Het is het eenvoudigst om het activum tegen boekwaarde op te nemen en na verkoop de boekwinst c.q. verlies onder bijzondere baten of lasten op te nemen.

Voorbeeld

Er is een pastorie die niet meer gebruikt wordt door een predikant en deze verkocht gaat worden.

Deze (voormalige) pastorie was gewaardeerd op € 150.000 (verkrijgingsprijs).

  1. Bij een verwachte verkoopopbrengst van € 180.000 is de keuze om de waardering tegen boekwaarde (= verkrijgingsprijs) te handhaven, of te verhogen tot € 180.000 waarbij € 30.000 aan de herwaarderingsreserve wordt toegevoegd.
  2. Bij een verwachte verkoopopbrengst van € 120.000 moet is de waardering worden verlaagd naar € 120.000 waarbij € 30.000 aan de herwaarderingsreserve wordt onttrokken.
    Als er geen herwaarderingsreserve is of het saldo te laag is, ontstaat er een incidentele last.