Laatst bijgewerkt op: 21-05-2019 - aantal paginaweergaves: 245 - gemiddelde leestijd: 1 minuut, 8 seconden

C.6 Verplichtingen/schulden

C.6 Verplichtingen/schulden

Onder schulden wordt verstaan de per balansdatum bestaande en vaststaande verplichtingen van de rechtspersoon die gewoonlijk door betaling worden afgewikkeld. Is de overeengekomen betalingstermijn van een schuld meer dan een jaar, dan is er sprake van een langlopende schuld. De aflossingsverplichting van een langlopende schuld in het komende jaar wordt vermeld onder de kortlopende schulden.

Subsidieverplichtingen komen met name bij diaconieën voor. Van een subsidieverplichting is pas sprake, nadat een daartoe bevoegd orgaan een besluit ter zake heeft genomen en dit schriftelijk heeft kenbaar gemaakt aan de ontvanger van de subsidie of gift, zodanig dat er een in rechte afdwingbare verplichting ontstaat.

Toelichting

De aflossingsverplichting van een langlopende schuld in het komende jaar wordt vermeld onder de kortlopende schulden.

Je hebt schulden op lange termijn (> 1 jaar) en op korte (< 1 jaar).
Een binnen een jaar te betalen aflossing op een langlopende lening is een schuld op korte termijn en vermindert de schuld op lange termijn.

In rechte afdwingbare subsidieverplichtingen kun je onderscheiden in kort (< 1 jaar) en lang (> 1 jaar).
Omdat ze in rechte afdwingbaar zijn, zijn het schulden, die als zodanig zichtbaar moeten worden op de balans.
Bij betaling vermindert de schuld uiteraard.