Laatst bijgewerkt op: 16-04-2020 - aantal paginaweergaves: 626 - gemiddelde leestijd: 2 minuten, 6 seconden

C.6 Verplichtingen/schulden en overlopende passiva

C.6 Verplichtingen/schulden en overlopende passiva

Onder schulden wordt verstaan de per balansdatum bestaande en vaststaande verplichtingen van de rechtspersoon die gewoonlijk door betaling worden afgewikkeld.
Is de overeengekomen betalingstermijn van een schuld meer dan een jaar, dan is er sprake van een langlopende schuld.
De aflossingsverplichting van een langlopende schuld in het komende jaar wordt vermeld onder de kortlopende schulden.

Subsidieverplichtingen komen met name bij diaconieën voor.
Van een subsidieverplichting is pas sprake, nadat een daartoe bevoegd orgaan een besluit ter zake heeft genomen en dit schriftelijk heeft kenbaar gemaakt aan de ontvanger van de subsidie of gift, zodanig dat er een in rechte afdwingbare verplichting ontstaat.

Toelichting:

De aflossingsverplichting van een langlopende schuld in het komende jaar wordt vermeld onder de kortlopende schulden.

Je hebt schulden op lange termijn (> 1 jaar) en op korte (< 1 jaar).
Een binnen een jaar te betalen aflossing op een langlopende lening is een schuld op korte termijn en vermindert de schuld op lange termijn.
In rechte afdwingbare subsidieverplichtingen kun je onderscheiden in kort (< 1 jaar) en lang (> 1 jaar).
Omdat ze in rechte afdwingbaar zijn, zijn het schulden, die als zodanig zichtbaar moeten worden op de balans.
Bij betaling vermindert de schuld uiteraard.

De koopsom die wordt ontvangen bij de uitgifte van grond in erfpacht geldt voor het recht om gedurende een langere periode te mogen pachten.
Daarmee is het een overlopende passiva, waarbij gedurende de looptijd ieder jaar een gedeelte van die koopsom vrijvalt ten gunste van de exploitatie.

Voorbeeld:
Een gemeente koopt 10 hectare grond en geeft deze uit in erfpacht voor een periode van 26 jaren.
De koopsom is € 15.000 euro per hectare, in totaal € 150.000.

Deze koopsom ad € 150.000 wordt verantwoord onder “Overlopende passiva” (25.10) met de vermelding “Vooruitontvangen koopsom erfpachtrecht” en als toelichting in welke mate de post als langlopend is te beschouwen.

Ieder jaar wordt via het Memoriaal 1/26e deel (€ 5.769) als vrijval geboekt:

  • 25.10 overlopende passiva
  • aan 80.80 (in FRIS in de kolom 'Opbrengst pacht' die gekoppeld is aan 80.80)

Bij een afwijkende looptijd wordt dezelfde methodiek 'tijdsevenredig' toegepast.

De jaarlijkse canon wordt rechtstreeks op 80.80 (in FRIS in de kolom 'Opbrengst pacht' die gekoppeld is aan 80.80) verantwoord.