Laatst bijgewerkt op: 22-05-2019 - aantal paginaweergaves: 1291 - gemiddelde leestijd: 1 minuut, 55 seconden

D.1 Staat van baten en lasten model

De staat van baten en lasten bestaat uit vier onderdelen:

  • A. Het onderdeel waar de operationele baten en lasten worden weergegeven resulterend in een saldo operationeel resultaat.
  • B. Het onderdeel waar de incidentele en overige baten en lasten worden weergegeven.

Het totaal van A plus B geeft het totale resultaat van een verslagjaar aan. Onderdeel C en D geven de bestemming van dit resultaat aan.

  • C. Het onderdeel waar zowel de toevoegingen als onttrekkingen van herwaarderingsreserve, bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen worden weergegeven.
  • D. Het uiteindelijke resultaat dat de mutatie in de vrije reserves weergeeft. Dit zijn de algemene reserve en de wijkreserves.

In onderdeel A worden de operationele baten en lasten weergegeven van de kerkelijke en diaconale activiteiten. Dit zijn ook de baten en lasten die normaal gesproken begroot worden in de begroting van het College. Bij de afweging of iets tot de operationele baten en lasten behoort is ook het beleid van belang. Als het beleggingsbeleid erop is gericht dat de opbrengsten uit beleggingen nodig zijn voor de dekking van de operationele uitgaven, dan zullen de opbrengsten van beleggingen ook onderdeel uitmaken van de operationele baten. Indien het beleggingsbeleid veel meer is gericht op het in stand houden van het vermogen, ligt het meer voor de hand om de beleggingsresultaten te verantwoorden in onderdeel B.

Tot de operationele baten horen in ieder geval de baten van alle materiële vaste activa (niet zijndevastgoedbeleggingen), de rentebaten van liquide middelen, de bijdrage levend geld en subsidies en bijdragen voor operationele lasten. Bij baten uit (vastgoed)beleggingen hangt het, zoals hierboventoegelicht, af van het beleggingsbeleid. Bij baten uit acties voor investeringen, subsidies en bijdragen aan investeringen ligt het voor de hand deze in onderdeel B te verantwoorden.

Bij de lasten zijn de lasten gebouwen, de dotatie groot onderhoud, de afschrijvingen, de lastenpastoraat, lasten kerkdiensten, verplichtingen andere organen, salarissen, lasten beheer en de rentelasten en bankkosten, in ieder geval onderdeel van de operationele lasten.

Dotaties en onttrekkingen aan bestemmingsreserves en -fondsen moeten altijd in onderdeel C worden verantwoord. Een eventuele dotatie of onttrekking van de herwaarderingsreserve wordt ook in onderdeel C verantwoord.