Laatst bijgewerkt op: 21-05-2019 - aantal paginaweergaves: 389 - gemiddelde leestijd: 4 minuten, 4 seconden

D.4 Begraafplaats

D.4 Begraafplaats

Vooral veel kleinere dorpsgemeenten exploiteren een begraafplaats. De exploitatie van een begraafplaats is een niet-primaire kerkelijke activiteit. Het is niet toegestaan dat een begraafplaats de kerkelijke activiteiten financiert en vice versa. De financiële gegevens van de begraafplaats moeten zijn opgenomen in een separaat deel van de jaarrekening van de gemeente.

Indien de begraafplaats is ondergebracht in een aparte annexe stichting, dan gelden de bepalingen van dit hoofdstuk ook voor de jaarrekening van die stichting.
Tevens geldt voor deze annexe stichting dezelfde controlebepaling als voor de gemeente. De jaarrekening van de annexe stichting moet tegelijkertijd met de jaarrekening van de gemeente vastgesteld worden. Dit zodat de Kerkenraad van de gemeente zich bewust is van de verplichtingen jegens de begraafplaats.

De balanspost eigen vermogen van de begraafplaats geeft het vermogen aan ontstaan uit de exploitatie van de begraafplaats. De activa en passiva die samenhangen met de begraafplaats worden separaat vermeld en toegelicht. Als sluitpost van deze activa en passiva wordt een rekening courant positie met de balans van de gemeente vermeld en toegelicht.

Bij een aantal specifieke posten geldt het volgende:

Vooruit ontvangen gelden (zoals onderhoudsbijdragen) worden als langlopende schuld in de jaarrekening gepresenteerd. Jaarlijks dient een deel vrij te vallen ten gunste van de staat van baten en lasten van de begraafplaats.

Het resultaat van de begraafplaats bestaat uit het saldo van baten en lasten.

De baten bestaan uit:

  • verkoop grafrechten
  • onderhoudsbijdrage
  • overige baten.

De baten grafrechten en de bate onderhoudsbijdrage is het jaarbedrag dat vrij valt uit de post vooruit ontvangen grafrechten en onderhoudsbijdrage.

De lasten bestaan uit:

  • onderhoud begraafplaats
  • afschrijving begraafplaats
  • kosten grafdelver
  • overige lasten.

Het reguliere jaarlijkse onderhoud komt direct in de lasten. Voor zover er sprake is van groot onderhoud, moet de voorziening groot onderhoud van de begraafplaats op dezelfde wijze worden bepaald als is voorgeschreven in C.7 van deze richtlijn. Het is niet toegestaan om zonder meer aan tenemen dat het vooruit ontvangen bedrag voor onderhoud gelijk is aan de onderhoudsverplichting.

De jaarrekening van een gemeente met een begraafplaats heeft twee balansen en twee staten van baten en lasten. In het kader van ANBI moet een verkorte staat van baten en lasten op de website worden geplaatst. Aanbevolen wordt om beide staten van baten en lasten op de website te plaatsen.

Gemeenten met een begraafplaats waar het totaal aantal begrafenissen per jaar kleiner is dan 6, mogen volstaan met het toelichten van de balansposten eigen vermogen van de begraafplaats, vooruit ontvangen gelden en de voorziening groot onderhoud begraafplaats in de toelichting van de jaarrekening van de gemeente.
Het saldo baten en lasten van de begraafplaats wordt dan gesaldeerd vermeld in onderdeel B van de staat van baten en lasten.

Toelichting

Vooral veel kleinere dorpsgemeenten exploiteren een begraafplaats. De exploitatie van een begraafplaats is een niet-primaire kerkelijke activiteit.

Het is niet toegestaan dat een begraafplaats de kerkelijke activiteiten financiert en vice versa.

Het is wel toegestaan om bijv. de loonkosten, indien bijvoorbeeld kosters en/of andere door de kerk betaalde krachten een deel van hun tijd besteden aan onderhoud begraafplaats, te vergoeden aan de gemeente.

Gemeenten met een begraafplaats waar het totaal aantal begrafenissen gemiddeld per jaar kleiner is dan 6, mogen volstaan met het toelichten van de balansposten eigen vermogen van de begraafplaats, vooruit ontvangen gelden en de voorziening groot onderhoud begraafplaats in de toelichting van de jaarrekening van de gemeente.

Het saldo baten en lasten van de begraafplaats wordt dan gesaldeerd vermeld in onderdeel B (incidentele baten en lasten) van de staat van baten en lasten.
Gemeenten met kleine begraafplaatsen moeten wel in de toelichting een overzichtstabel opnemen en een berekening van de vereiste onderhoudsreserve (zie hieronder).

Overzicht capaciteit ...................................................................................jaar ..............................jaar-1
Maximale capaciteit begraafplaats
Uitgegeven grafrechten op graven
Nog uit te geven grafrechten
Nog beschikbare begraafplaatsen
Capaciteit urnenbewaarplaatsen
Uitgegeven urnenrechten
Nog uit te geven urnenrechten
Berekening vereiste onderhoudsvoorziening graven

Om een juiste berekening te maken is een inventarisatie nodig, noteer alle graven met de daarbij behorende aantal restjaren;
conform VKB Vademecum nemen we aan dat eeuwigdurend gemiddeld neerkomt op 50 jaar.

Resterende grafrecht jaren:
20 graven eeuwigdurend reserverings jaren 20 x 50 = 1.000
3 graven met 19 resterende jaren =............................................... 57
5 graven met 17 resterende jaren =............................................... 85
1 graf 13 resterende jaren = .............................................................. 13
etc.
Totaaltelling = ..................................................................................... 1.155

Reserveringsbedrag 1.155 X 50 = € 57.750

Voor zogenaamde grote begraafplaatsen geldt de instructie conform D.4 van deze richtlijn.