Laatst bijgewerkt op: 23-10-2019 - aantal paginaweergaves: 1017 - gemiddelde leestijd: 3 minuten, 24 seconden

E.1 Verslag van het College/Bestuur van de annexe stichting

E.1 Verslag van het College/Bestuur van de annexe stichting

Het College van kerkrentmeesters (de gemeente) of diakenen (diaconie) of het bestuur van de annexe stichting doet verslag over de financiële gang van zaken van het afgelopen jaar. Zij vergelijkt hierbij op hoofdlijnen de begrote cijfers met de werkelijke cijfers ten aanzien van onderdeel A van de staat van baten en lasten, en licht de reden van grote afwijkingen toe.
Ten aanzien van onderdeel B licht ze de incidentele baten en lasten toe. Met betrekking tot onderdeel C worden zowel de dotaties als de onttrekkingen van de bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen toegelicht.
Daarbij wordt ook kort het beleid achter de mutaties uiteengezet en worden grote afwijkingen tussen geplande onttrekkingen en werkelijke onttrekkingen toegelicht.

Het College stelt het verslag op. De kerkenraad stelt het verslag en de jaarrekening vast en neemt middels de verklaring de verantwoordelijkheid van de jaarverslaggeving over van de Colleges (zie voor model bijlage 3). De verklaring bevat ook een tweede deel, de zogenaamde verklaring administratieve organisatie.
Met deze verklaring geeft de Kerkenraad aan dat ze de administratieve organisatie op het punt van functiescheiding, belangrijke processen en regelingen op orde heeft.
Een goede administratieve organisatie is van belang om goed financieel beheer te voeren, maar is ook van belang om eventuele fraude te voorkomen. Deze verklaring geeft aan dat de Kerkenraad haar verantwoordelijkheid neemt om de administratieve organisatie op orde te hebben. De controle door de externe RA/AA of de twee financieel deskundigen omvat ook of de verklaring van de administratieve organisatie juist is.

In het bestuursverslag wordt ook kort het financieel beleid toegelicht. Hierbij wordt aandacht besteed aan de omvang van het vermogen en de relatie tussen dit vermogen en de operationele baten en lasten.

In de toekomstparagraaf schetst het College belangrijke beleidspunten die van belang zijn voor de toekomst van de gemeente/diaconie.

Voorbeeld

Voor veel kleine gemeenten wordt het schrijven van een bestuursverslag als een grote last ervaren, vandaar dat we in deze voorbeelden ook een bestuursverslag hebben opgenomen dat als een minimum moet worden gezien.

Uiteraard moet u wel zelf de specifieke punten die bij u spelen, in de tekst opnemen.

Bestuursverslag.
Toelichting operationeel resultaat.
Het operationeel resultaat is uitgekomen op € 10.000. Dit is € 8.000 beter dan vorig jaar en € 10.000 beter dan begroot.

De belangrijkste oorzaken van deze positieve uitkomst zijn enerzijds de baten, die € 4.000 hoger zijn dan begroot. De post levend geld is € 4.000 hoger uitgekomen dan we hadden begroot en daar zijn we zeer dankbaar voor.

De lasten zijn € 6.000 lager dan begroot. De belangrijkste afwijkingen van de begroting waren lagere energielasten ( min € 4.000 ) en minder uitgaven lasten kerkdiensten ( min € 2.000 ).

Toelichting incidentele baten en lasten.
De incidentele baten en lasten waren € 15.000 hoger dan geraamd omdat we een legaat hebben gekregen van een overleden gemeentelid.

Toelichting mutaties bestemmingsreserves.
Van het totale resultaat A plus B van € 25.000 hebben we € 12.500 toegevoegd aan de bestemmingsreserve pastoraat.
Hierdoor is het eindresultaat per saldo € 12.500 en dat hebben we toegevoegd aan de algemene reserve.

Toelichting financiële positie.
Het totale vermogen bedraagt € 250.000. Hiervan is de algemene reserve € 150.000 en de bestemmingsreserve pastoraat € 100.000.

De algemene reserve dekt daarmee ongeveer een keer de jaarlasten en de bestemmingsreserve pastoraat maakt het mogelijk om bij het emeritaat van onze predikant, de vacature optimaal te kunnen invullen.

Gezien onze dalende opbrengst levend geld verwachten we toch op termijn tekorten en dan kunnen we deze bestemmingsreserve inzetten om de verwachte vacature optimaal in te vullen.

Het college van kerkrentmeesters

De penningmeester.