A. Inhoud jaarverslaggeving

De jaarverslaggeving bestaat uit de volgende onderdelen:

A1 Bestuursverslag

I. Algemene gegevens.
II. Het verslag van het College of verslag van het bestuur van de stichting.

A2 De jaarrekening

A. Balans.
B. Staat van baten en lasten.
C. Kasstroomoverzicht
D. Toelichtingen

  • a. Algemene toelichting waarderingsgrondslagen.
  • b. Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen.
  • c. Gebeurtenissen na balansdatum.

E. Toelichting op de balans.
F. Toelichting op de staat van baten en lasten
G. Financieel overzicht begraafplaats, Indien van toepassing

A3 Verklaringen

  • Verklaring door College voor jaarverslaggeving.
  • Verklaring door Kerkenraad voor jaarverslaggeving, inclusief de Verklaring administratieve organisatie.
  • Verklaring onafhankelijke deskundigen.
  • Overige verklaringen (optioneel).