Bestemming resultaat

Het scherm 'Bestemming resultaat'’ wordt alleen voor de jaarrekening 2018 gebruikt

In dit scherm ziet u bovenaan het resultaat van het boekjaar. Dit kan een positief of een negatief saldo zijn.

Voorheen hadden sommige gemeenten de gewoonte de resultaatverdeling pas in het nieuwe boekjaar te boeken. Dat is op grond van de Richtlijn begroting en jaarverslaggeving PKN niet langer toegestaan, omdat de juiste cijfers van de Reserves dan niet zichtbaar zijn.
Om te voorkomen dat het Onverdeeld resultaat in de rapportage (jaarrekening) blijft staan, moet het resultaat volledig geboekt worden in het verslagjaar.

U kunt het resultaat verdelen over de posten 20.10 (Algemene reserve) of 20.90 (Overige reserves). Afhankelijk van het resultaat is dat een toevoeging of een onttrekking aan de reserves.

Nadat u het resultaat op een correcte wijze heeft verdeeld, zult u zien dat in het vak Onverdeeld resultaat onder Controles het resultaat op nul is uitgekomen.
Sluit u daarna dit scherm af met Ik ben klaar met dit blad. In de linker kolom zit u dat dit onderdeel van uw jaarrekening gereed is, want het is voorzien van .

Komt het onverdeelde resultaat niet op nul euro uit, dan kunt u dit scherm niet afsluiten. Past u dan de bedragen van de toevoegingen of onttrekkingen aan.