Algemene informatie gemeente (2)

Aantallen aanpassen

Ik wil de leden aantallen aanpassen.
Kunnen de cellen worden opengezet?

Aantal leden:
Wij kunnen niet tegemoet komen aan de wens, om deze cellen open te zetten.

De peildatum van juli is gekozen door het GCBB, om landelijke de uni;forme datum midden in het verslagjaar aan te houden.

Van groot belang hierbij was:

  • dat de begroting en de jaarrekening dezelfde referentie moest hebben.
  • dat de aantallen van juli een betere weerslag van het aantal leden is.
  • dat de gemeenten eigenlijk niet wisten welke datum men aan moest houden.
  • dat de aantallen voor alle gemeenten te herleiden waren naar de LRP statistieken.

Zie ook de uitgebreide informatie in de Handleiding

Algemene informatie niet in PDF.

In het scherm toelichting neemt u de toelichting en een bestuursverslag op.
Losse PDF’s die al bijlage worden meegestuurd, worden niet meegeprint in het rapport, de toelichting op het scherm toelichting wel.
Dat maakt het rapport compleet.
Dit is ook zo met de verklaringen ook die worden niet meegeprint in het rapport in het kader van de privacywetgeving. Bijlagen kunnen zeer divers zijn en zijn bedoeld voor al hetgeen men wil doorzetten naar het CCBB, maar wat men niet kwijt kan in FRIS. De bijlage die onder optioneel meegestuurd zijn na het indienen van de jaarrekening wel zichtbaar voor de Beoordelaar.

Plaatselijke stichting

Er is een plaatselijke stichting die zich inzet voor Afrika is het dan diaconaal wereldwijd(84.13) of diaconaal plaatselijk(84.11).

Als het een stichting is die niet onder de eigen kerk of diaconie valt, dan gaat het om een plaatselijke stichting die ondersteund wordt.
Gezien de doelstelling van de plaatselijke stichting kan de diaconie er zelf voor kiezen om het onder het werelddiaconaat te laten vallen.
Als dezelfde stichting ook weer regionaal of landelijk werkt, zou het eigenlijk ook weer gesplitst moeten worden.
Daarom wordt geadviseerd om het onder plaatselijk diaconaal werk te boeken.

Samenstelling kerkenraad

Bij een gemeente met wijkgemeenten voert u hier de aantallen in van de Algemene kerkenraad en de centrale colleges van kerkrentmeesters en diakenen in.

Wijkgemeenten

Alle gemeenten hebben minimaal 1 wijkgemeente, omdat dit de laagste juridische entiteit is binnen de PKN.
Het aantal wijkgemeenten dat wordt getoond in FRIS wordt gevuld vanuit LRP en daar behoren alleen wijken te zijn ingericht als er ook een wijkkerkenraad is.

Is het aantal wijkgemeenten niet in overeenstemming met de realiteit, dan kunt u hierover contact opnemen met de heer Henk van Loenen, h.vanloenen@protestantsekerk.nl
Op basis van de formele stukken zal hij alle wensen, mogelijkheden en consequenties inventariseren en een afsprakenoverzicht opstellen.

Als u akkoord bent met het afsprakenoverzicht dan wordt het dossier voor verwerking aangeboden bij de KSO-specialist.

Welke aantallen vul ik in op het tabblad Algemene informatie?

Bij het opstellen van de begroting moet bij het onderdeel algemene informatie een lijstje worden ingevuld met de aantallen wijkgemeenten, predikanten en leden.
Uitgangspunt is daar de status per 1 januari van het begrotingsjaar, ongeacht eventuele wijzigingen in de loop van het jaar.

Met betrekking tot de personele bezetting geldt:

  • voor de begroting wordt de verwachte bezetting per het begin van het boekjaar waarop de begroting betrekking heeft opgegeven
  • voor de jaarrekening wordt de bezetting per het einde van het boekjaar waarop de jaarrekening betrekking heeft opgegeven.

Eventuele mutaties die gedurende het boekjaar hebben plaatsgevonden moeten in de toelichting op scherm algemene informatie 2 vermeld worden.

De diaconie vult dezelfde aantallen in als de kerkrentmeesters!

Wat is de peildatum van van de doop en belijdende leden in FRIS?

In de begrotingen en jaarrekeningen zijn de aantallen van doop en belijdende leden weergegeven. De peildatum van deze gegevens is juli van lopende jaar. Zijn de aantallen gewijzigd door een fusie of afsplitsing, dan kunt u dit aangeven in de toelichting.

De contactgegevens worden niet getoond in de PDF?

De contactgegevens zijn t.b.v. het interne FRIS-systeem en kunnen niet mee worden geprint in het kader van de privacyregelgeving. Deze informatie is alleen voor intern FRIS gebruik.