Laatst bijgewerkt op: 19-02-2020 - aantal paginaweergaves: 405 - gemiddelde leestijd: 6 minuten, 50 seconden

Balans Baten en Lasten

Bestemmingsfondsen.

Bestemmingsfondsen vormen een onderdeel van het Eigen vermogen, maar zijn gelabeld.
Als u bijvoorbeeld een bedrag van 75.000 aan dat fonds onttrekt met de journaalpost 21.90 aan liquide middelen, koppelt FRIS dat als onttrekking aan dat fonds bij 95.10 als winst.
Bij de bestemming van de winst (zie dat aparte scherm) brengt u dan 75.000 en gunste van de Algemene reserve.
Immers, een deel van het Eigen vermogen is nu niet mee gelabeld, maar valt onder het vrije Eigen vermogen.

Geblokkeerde cellen

Op veel plaatsen komt u cellen tegen die u niet kunt invullen.

Velden die u niet kunt invullen zijn gekoppeld aan de balansrekening en worden vandaaruit gevuld. Het gaat hierbij om: 80.10 t/m 80.80, 81.20 t/m 81.50, 90.10, 42.10 t/m 42.98. 48.20 t/m 48.50 en 60.10.

Bijvoorbeeld: de opbrengsten Huur of pacht kunt u niet invullen in 80.10 t/m 80.80, omdat deze rechtstreeks vanuit de Balans blad 00 worden gevuld.

Boekingen t.a.v. het verjaardagsfonds.

Het verjaardagsfonds is een (egalisatie) bestemmingsfonds en loopt via 21.90 en niet via de 22 serie.
De verjaardagsbus/enveloppe/collecte boekt men dus Bank, aan 83.20 Opbrengst collecten.
Van de uitgaven boekt men 50.99 Plaatselijk diaconaal werk, aan Bank.
Vindt men het saldo onvoldoende dan kan men een aanvulling doen via 60.10 toevoeging aan bestemmingsreserves, die gekoppeld is aan 21.90

Het is opbrengst levend geld en geen bijzondere bate.
U kunt daarom kiezen tussen 83.50, 83.80 en 83.99.
Afhankelijk van het doel kunt u aan de opbrengst een bestemming geven,
bijvoorbeeld via de rekening 21.40 of 21.50.
Mag de opbrengst alleen besteed worden aan één speciaal doel, dan wordt het een fonds boekt u dat op 21.90.

Jaarrekening kerkrentmeesters post 22 Voorzieningen.

Kolom onttrekkingen en niet via baten en lasten. In 22.10 en 22.20 staan 5 cellen.
Daarvan is 1 cel die niet devia baten en lasten gaat en de rest wel.

In de nieuwe richtlijn staat dat alleen de dotaties via het resultaat gaan. De onttrekkingen niet.
In de toelichting onder het vraagteken staat een uitgebreide uitleg.
Als u voor de eerste keer overgaat op FRIS, zult u even een maatregel moeten nemen met betrekking tot de aansluiting van de Voorziening en van de vorige jaren en mogelijk ook met de begroting.
Als u in de afgelopen periode de onttrekking aan de Voorziening ten laste van de Exploitatie hebt gebracht, in het oude model vanzelfsprekend, zult u de onttrekking nu ten gunst moeten brengen van de rekening in de 40 of 41 serie.

Stel u hebt groot onderhoud gepleegd en dat geboekt op 40.11 Onderhoud voor € 51.000.
Daarna hebt u via de oude rekening 54.20 in het Excelmodel een bedrag van € 50.000 onttrokken aan de Voorziening.
Om de oude gegevens sluitend te krijgen zult u bij de invulling van FRIS het bedrag van € 50.000 in mindering moeten brengen op 40.11

Opheffing voorzieningen

U boekt de voorziening terug (via toevoeging via lastenrekening, maar dan negatief).
Om ervoor dat ook de baten en lasten rekening goed verloopt, vult u een negatieve dotatie in bij 40.8 (of 41.8).
Dat betekent wel dat uw exploitatieresultaat met het bedrag vermeerdert wordt, maar dat kan ook niet anders.

Het resultaat kan dan gewoon toegevoegd worden aan het eigen vermogen via bestemming resultaat. Door het opheffen van de voorziening heb u natuurlijk een "soort van meevaller".

Oninbare lening diaconie

Op de balans komt een lening u/g voor welke als nagenoeg oninbaar kan worden beschouwt.
U wilt deze geheel afboeken om het zichtbaar te houden, maar wel een voorziening voor oninbaarheid opnemen.
Volledige afboeking wordt geadviseerd in de staat van baten en lasten op te nemen onder 50.99 of (beter zichtbaar) onder 65.10.
Deze laatste is minder juist.

Omdat het een diaconie betreft kunt u het geschatte verlies het beste afboeken op 50.99 met als tegenrekening 25.10.
Dan laat u zien dat het een uitvloeisel is van uw plaatselijk diaconaal werk. Als er dan later inderdaad afgeboekt moet worden boekt u nog 25.10 aan "vorderingen".

Pastorie verkocht

In 2018 is verkocht de pastorie voor 471.501,60 euro, deze pastorie stond ook niet op de balans.

De juiste journaalpost luidt : 12.20 Bankrekeningen € 471.501,60 aan 95.30 boekwinst onroerende zaken € 471.501,60

Pastorie minder waard

Uw pastorie is minder waard geworden.

De verwerking van uw gegevens loopt als volgt:

  • Op 00.60 zet u in de kolom herwaarderingen een min van ..... euro.
  • Op 21.94 zet u in de kolom onttrekking een bedrag van ...... euro
  • U ziet dan in eerste instantie op 95.31 een verlies van ....... euro
  • Daarna ziet u op het scherm totaal exploitatie dat die ..... ten laste van een bestemming is gebracht.

Woning gekocht

De juiste journaalpost luidt: 00.70 Overige gebouwen € 266.122,45 aan 12.20 Bankrekeningen € 266.122,45

Omdat dit een vastgoed belegging is moet u de actuele waarde per 31-12-2018 op de balans vermelden.

De huuropbrengst moet worden geboekt op 80.70, eventuele kosten in de 41.70 serie.

Zie ook de uitgebreide informatie in de Handleiding

Afboeken verstrekte leningen

Het afboeken van verstrekte leningen onder 02 Financiële vaste activa.
Boeken t.l.v. 65.10 incidentele lasten € ..,.. en t.g.v. 02.. € ..,.. (of wordt dit rechtstreeks t.l.v. een rubriek onder lasten in de 4 of 5 serie geboekt?)
Wij nemen aan dat u bedoelt dat een verstrekte lening niet meer terugbetaald zal worden.
Dan kunt u twee wegen bewandelen:

  • een jouraalpost maken in de 50 serie, bijvoorbeel 50.99 aan 02.10 of
  • u beschouwt het als een eenmalig incidenteel verlies en dan boekt u inderdaad 65.10 aan 02.10. Wij zouden kiezen voor 50.99 omdat u dan de gemeente laat zien wat er gebeurd is.

Schenking Oikocredit

Het opheffen onder rubriek 03 beleggingen. (een schenking aan Oikocredit)
Boeken t.l.v. 6510 incidentele lasten €..,.. plus eventueel t.l.v. 6520 koersverliezen bij verkoop € ..,.. en t.g.v. 03.. € ..,.. (of op andere wijze?)
Wij weten niet precies hoe de gegevens op dit moment op de balans staan.
Maar stel dat het een bedrag van € 10.000 betreft.
Dat bedrag doneert u als gift aan Oikocredit.
Dan zou het meest voor de hand liggen om te boeken 52.29 aan 03 Beleggingen.
Nu kan het natuurlijk zijn dat er in verband met deze belegging ook nog een koersverschil van bijvoorbeeld € 800 op 21.92, de balans staat.
Die kunt u dan laten vrijvallen ten gunste van de Algemene reserve.
Dat doet u door op 21.92 een onttrekking van € 800 te boeken die dan via FRIS vanzelf ten gunste van de Algemene reserve komt.

Opheffen van bestemmingsfondsen

Boeken t.l.v. 21.. bestemmingsfondsen € ..,.. en t.g.v. 9510 incidentele baten € ..,.. (of wordt dit rechtstreeks t.g.v. een rubriek onder levend geld 8 serie geboekt?)
Als u een bestemmingsfonds wilt opheffen doet u dat door op het betreffende bestemmingsfonds in de 21 serie in de kolom onttrekkingen een bedrag te boeken.
Via de resultaatbestemming komt dat bedrag dan vanzelf ten gunste van de Algemene reserve.
Wel even een opmerking.
Een bestemmingsfonds kunt u nooit vrij laten vallen, maar moet volledig besteed worden omdat een derde daaraan een bestemming heeft gegeven.
Vermoedelijk bedoelt u dan ook een Bestemmingsreserve, die kan wel vrij vallen omdat een diaconie daarover beslist.
Kijkt u er svp de toelichting onder het vraagteken en de richtlijn nog even op na.