Laatst bijgewerkt op: 19-02-2020 - aantal paginaweergaves: 1020 - gemiddelde leestijd: 21 minuten, 0 seconden

Baten en Lasten

Inhoud

Advieskosten/algemene kosten

In het schema van de PKN mis ik de volgende codes:

 • een code voor advieskosten.
 • een code voor algemene kosten

Bij het tot stand komen van het rekeningschema, was het uitgangspunt om de kosten meer toe te kennen naar de activiteit en niet meer op een verzamelpost "Algemene kosten". Hiervoor is in het nieuwe schema de codering *.9 "Overige kosten" per onderdeel opgenomen.

In principe kunt u de alle uitgaven activiteit gericht boeken en lukt dat niet dan heeft u uiteindelijk de "Overige kosten".

Afschrijving inventaris.

Afschrijvingen op b.v. inventaris worden automatisch door het systeem onder afschrijvingen in de staat van baten en lasten geboekt.

Afschrijving zonnepanelen

Zonnepanelen vallen onder de vaste activa omdat ze aard en nagelvast zijn verbonden aan de pastorie.
Ook verzekeringstechnisch is dat zo. Dus afschrijven via de normale rekeningen is de juiste methode.

Afschrijving

 • Mag je afschrijven als de boekwaarde lager is dan de WOZ waarde?
  Nee, de restwaarde is altijd aanschafwaarde minus afschrijvingen.

 • Als ik niet meer afschrijf, wat doe ik dan met de bestemmingsreserve?
  Als u de vrijval van de bestemmingsreserve parallel laat lopen aan de afschrijvingen houdt het een keer op.

Stel: dat uw verkrijgingsprijs 350.000 is waarvan u 50% wilt afschrijven in 20 jaar.
Dan laat u 175.000 op de bestemmingsreserve staan om te kunnen afschrijven en laat u de rest via de winstbestemming vrijvallen aan de Algemene reserve.

Begroting en resultaat begraafplaats

Het resultaat van een begraafplaats hoort gewoon als exploitatieresultaat verantwoord te worden op de rekeningen 65.50 en 95.50.
Daarna maakt u via de rekeningen 60.10 en 90.10 de overboeking als verdeling van het resultaat naar de fondsen.
Dat sluit dan meteen aan bij de verwerking in de jaarrekening.

Verantwoording begraafplaats

De gemeenten die over een kerkelijke begraafplaats beschikken, al dan niet in een juridische vorm van een stichting of anderszins, moeten naast de jaarrekeningen van Gemeente en Diaconie ook de financiële cijfers van de begraafplaats insturen naar het CCBB.
Dat kan via dit model, waarin wordt aangegeven welke gegevens dit college minimaal wil beoordelen.
Een gemeente met een begraafplaats levert dus twee balansen en twee exploitatierekeningen in.

Zie: download model begraafplaaten en de handleiding voor beheerders van begraafplaatsen

Begraafplaats 4194 en 8090

Waarom staan de rekeningnummers 4194 en 8090 niet in de begroting en wel in de jaarrekening?

In de begroting 2020 en de jaarrekening 2019 zijn de rekeningen 41.94 en 80.90 niet meer opgenomen, maar gewijzigd in 95.50 en 65.50.
De cijfers uit 2018 (mits ingeleverd in FRIS) staan dan al op de juiste plaats.
Er staat een uitgebreide toelichting onder het vraagteken bij 02 Financiële activa.

Verwerking collectebonnen

Uitgegeven collectebonnen worden pas als baten geboekt op het moment dat ze worden ingeleverd.

Wij raden u aan om als volgt te werk te gaan.
Bij ontvangst van liquide middelen voor collectebonnen boekt u: (gefingeerde bedragen) 12 Geldmiddelen 500 aan 25.20 Collectebonnen/munten 500
(als u bonnen uitgeeft met verschillende waarde, kunt u dat eventueel naar eigen inzicht in uw administratie gesplitst boeken)

Bij het tellen of de afdracht van de collectes maakt u de opstelling:

 • collecte opbrengst in geld 250
 • ingeleverde collectebonnen 50
 • totale collecte opbrengst 300

Daarvan boekt u na afstorting:

 • 12 Geldmiddelen 250
 • 25.20 Collectebonnen 50
 • aan 83..20 of 84.. voor 300

Stel dat u het totale bedrag op 84.14 diaconale noodhulp hebt geboekt en uw gemeente wil 200 euro extra storten.
Dan boekt u:

 • 53.14 afdracht diaconale noodhulp 300
 • 52.25 aanvullende bijdragen 200 (afhankelijk van het doel 50.90-51.15-52.25)
 • aan 12 Geldmiddelen 500
  Daarmee bereikt u dat 84 en 53 in evenwicht zijn en dat u de extra bijdragen apart laat zien.

Waar boek ik de beheerskosten voor beleggen?

Wij raden aan dit op 48.99 te boeken. In een volgende versie komt er mogelijk een aparte rekening voor in deze 48 rubriek.

Bestemmingsreserves, lopen beide via het resultaat zie 60.10 en 90.10.

Waar kan men bloemen onderbrengen?

Bloemen in de kerk zouden wij onderbrengen bij 44.40 of 50.99

Waar kan men de begroting van de jeugdraad boeken?

De jeugdraad valt onder de kerkelijke activiteiten, de gegevens daarvan kunt u kwijt op 44.60

Hoe kan ik evangelisatiecommissie verantwoorden?

Voor de kosten van de evangelisatiecommissie hebben we geen aparte rekening. U zou 44.99 daarvoor kunnen gebruiken.

Overigens is het zo dat de meeste diaconieën zending, evangelisatie en werelddiaconaat bij elkaar tellen en deze kosten boeken op 50.99 of 52.29.
Een eventuele begroting van deze commissies kunt u als bijlage uploaden in FRIS

Waar boek ik inkomsten buffet?

Deze inkomsten kunt u verantwoorden op 80.91 inkomsten buffet, die heeft als lastenrekening 41.95 Naast deze twee rekeningen bent u verplicht als bijlage een uitgebreide specificatie van de inkomsten en uitgaven in te dienen. In bepaalde gevallen kan er een BTW-plicht ontstaan.(zie het vraagteken bij de 80 serie

Is het noodzakelijk om diaconale hulp nederland, wereldwijd en giften rampen uit te splitsen?

De uitsplitsing is er omdat veel diaconieën een aparte kerkelijke bijdrage vragen voor plaatselijk of classis werk en een andere voor zending, werelddiaconaat, evangelisatie en ontwikkelingssamenwerking.

Waar boeken we de kosten die gerelateerd zijn aan de fusie?

Kosten m.b.t. de fusie zijn natuurlijk kosten waar maar een gemeente maar incidenteel mee te maken heeft. Hierin voorzag ook het oude rekeningschema niet. U kunt deze kosten het beste verwerken via de beheer rek. 47.99

Waarom zijn velden, zoals 80.30, gekoppeld?

Omdat het bij de 80.30 om huuropbrengsten gaat is deze gekoppeld aan 00.30.

Doorzendcollecten

Doorzendcollecten van de kerkrentmeesters verantwoordt u op 84.21 en 53.21.

En de doorzendcollecten van de kerkrentmeesters waar te boeken in de jaarrekening? Omdat u inlogt of voor de kerkrentmeesters of voor de diaconie ontstaan er twee begrotingen, Dus bij de diaconie zult u bij de 84 en 53 series andere rekeningen vullen dan bij de kerkrentmeesters.

Alle giften, schenkingen en legaten lopen via de exploitatie rekening dus inderdaad via incidentele baten, in het nieuwe rekeningschema 95.40

Boekingen t.b.v. huishoudelijke kosten.

Als kerk maak je ook huishoudelijke kosten. Wij denken daarbij aan: schoonmaakmiddelen, toiletbenodigdheden, koffie, thee, dweilen sopdoeken, benzine voor een grasmaaier, zout voor de paden in de winter enz.

Dit zijn nagenoeg allemaal kosten die te herleiden zijn naar de 40 serie en veelal zullen worden geboekt onder 40.11, 40.21, 40.31, 40.41, 40.51, 40.61, 40.71, 40.81 De kosten die u niet kunt toebedelen kunt u dan nog wegboeken op 41.99

Hoe zit het met de inkomsten Buffet en inkomsten Pastoralia ?

80.91 inkomsten buffet, heeft als lastenrekening 41.95 Naast deze twee rekeningen bent u verplicht als bijlage een uitgebreide specificatie van de inkomsten en uitgaven in te dienen. In bepaalde gevallen kan er een BTW-plicht ontstaan.

80.92 inkomsten pastoralia heeft als lastenrekening 41.96.

Naast deze twee rekeningen bent u verplicht als bijlage een uitgebreide specificatie van de inkomsten en uitgaven in te dienen.

Hoe boeken we bedragen die we overmaken naar een plaatselijk inloophuis?

Het gaat om zorg, dus diaconie overig. Dan zouden wij kiezen voor 50.99.

Is het een project van de kerkrentmeesters dan ligt 44.99 meer voor de hand.

Ik kan bepaalde velden niet invoeren.

Bij post 80, zijn de eerste 8 velden gekoppeld en worden de bedragen automatisch ingevuld en overgenomen door de begroting die is ingevoerd. Om deze reden zijn de velden afgeschermd en kan men deze velden niet zelf invoeren.. Vanaf de post begraafplaats ( een veld dat niet gekoppeld is met de begroting) kunt u de cijfers wel invoeren.

Bij het invullen van de jaarrekening komt u, nog meer van deze posten tegen in de baten en lasten. Dit zijn dan ook velden die automatisch worden ingevuld, omdat die velden zijn gekoppeld aan velden van de begroting. Ook al is de begroting niet ingevuld, dan heeft men geen toegang meer tot deze velden.

Waar kunt u het jeugdwerk boeken?

44.60 jeugdwerk is bedoeld voor het jeugdwerk in eigen kerk. 50.80 is dan bestemd voor jeugdprojecten plaatselijk of regionaal. Bijvoorbeeld projecten met jeugdige asielzoekers

Kerk verbouwd.

Bij ons is de kerk verbouwd en daarvoor is een bepaald gedeelte van de fondsen bedoeld. Hoe verwerk ik de boekingen in fris?

Onder de baten en lasten is het mogelijk dotaties aan fondsen te vermelden maar ook de onttrekkingen. Dit houdt dan wel in dat de geboekte verbouwingskosten voor de volle 100% zichtbaar moeten zijn en dus niet gesaldeerd moeten worden. Anders verloopt het proces niet zoals gewenst.

Hoe worden de inkomsten/uitgave geboekt voor het buffet en kerkblad?

De post voor buffet en kerkblad worden niet meer gesaldeerd. De inkomsten kerkblad moeten worden geboekt onder ontvangsten en de kosten van het kerkblad onder uitgave. 83.40/41 Specifiek voor kerktelefoon of kerkblad

Waar boekt u de kerkelijke activiteiten?

80.30-80.92 geven opbrengsten uit aangrenzende kerkelijke activiteiten. De lasten daarvan horen thuis in de reeks 41.90. 80.30 Hier kunt u de totale inkomsten kwijt. Op 40.30 staan de totale uitgaven. Naast deze twee rekeningen bent u verplicht als bijlage een uitgebreide specificatie van de inkomsten en uitgaven in te dienen.

Hoe boekt men de inkomsten van de kerktelefoon?

Onder 83.40 worden de inkomsten geboekt die bestemd zijn voor de kerktelefoon. De lasten, dus de abonnementen komen op 47.80. Niet altijd vallen ze tegen elkaar weg en kunt u het saldo gewoon laten staan. Alternatief: de opbrengsten in mindering brengen op de kosten van 47.80. 83.30 hier kunt u de giften boeken. 83.40/41 Specifiek voor kerktelefoon of kerkblad.

Kosten diaconaal graf?

Een betaling vanuit het spaargeld voor een diaconaal graf waar worden deze kosten geboekt, en van waaruit is de dekking

m.b.t. het diaconale graf ga ik er vanuit dat er voor huur / toekomstig onderhoud / grafrechten vooruitbetaald is. In dat geval kan grootboekrekening 41.94 gebruikt worden (waarbij de toelichting gebruikt kan worden voor een korte nadere omschrijving). De tegenboeking is gewoon de afboeking van het saldo van de spaarbankrekening.

Waar boek ik kosten van onroerend goed?

De kosten van onroerend goed kunt u kwijt in de 40.30 serie,

Hoe registreer ik 3 monumentale kerkgebouwen, met direct gerelateerde kosten en opbrengsten?

Het zal zo zijn dat u in uw eigen boekhouding aparte rekeningen gebruikt, bijvoorbeeld 80.201, 80.202, 80.203 etc. Het boekhoudprogramma zal dan op hoofdgroep aggregeren .Bij de kosten zult u iets dergelijks doen.

Bij FRIS levert u altijd de geconsolideerde cijfers in. Wel kunt u bij de balansrekening die splitsing per gebouw maken. Bij exploitatierekeningen is het inderdaad steeds cumulatief en kunt u in uw eigen toelichting dieper specificeren.

Waarom onderscheid tussen monumenten en niet monumenten ?

De 40-serie: er is met opzet onderscheid gemaakt tussen monumenten en niet-monumenten. Dit zal niet verder worden gedetailleerd. Orgels zijn door hun aard vrijwel altijd onroerend actief. Het erf van de kerk, wij rangschikken de kosten daarvan onder 00.80 en 41.80. De hovenier zou u onder 41.81 kunnen boeken.
Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen reparatie en onderhoud, tenzij het groot onderhoud betreft die u bijvoorbeeld via de Voorzieningen laat lopen. Zie bijvoorbeeld de rekeningen met ...17 en ..18

Waar boek ik noodhulp?

Als er voor noodhulp gecollecteerd wordt worden de baten op 84.14 geboekt en de afdracht op 53,14. Extra bedragen kunnen dan op 52.25 geboekt worden.

Veel diaconieën betalen ook zonder collecte, dan komt 52.26 daarvoor in aanmerking.

Obligaties

Wij hebben obligaties verkocht t.b.v. de herinrichting van onze kerk. Waar boek ik deze opbrengsten?

Onttrekkingen

 • Onttrekkingen kunt u het beste boeken op 95.10. Daarna kunt u de totale opbrengst via een dotatie op de Voorziening boeken of op een Bestemmingsreserve.

 • Waar moet ik in de jaarrekening een onttrekking aan de onderhoudsvoorziening van een monumentaal kerkgebouw invoeren?

Het is niet de bedoeling dat u de onttrekking via de baten laat lopen. In de overgangsperiode zult u de onttrekking eenmalig ten gunste van de lasten moeten brengen, bijvoorbeeld minus in 40.11

 • Ontrekking voorziening predikantsplaats

Bedrag verwerken via 21.40 Ontrekkingen via baten

Kan ik oud-ijzer en kerstkaarten verantwoorden?

95.10 Oud-ijzer en kerstkaarten kunt u het beste op 95.10 boeken. 83.99 als het een jaarlijks terugkerende activiteit is, maar dan telt het ook mee in de quotumopgaven.

Waaronder boek ik de opbrengst van de paascollecte en de eindejaarscollecte?

De opbrengst valt onder Levend geld, dus 83.99

Waar kan men kosten boeken voor betaalde krachten?

FRIS heeft verschillende coderingen voor: kosters, organisten, administratief personeel. De coderingen 46.10 46.20 en 46.30 zijn bedoeld voor hen die op de loonlijst staan. Zijn het bij u vrijwilligers dan kunt u die allemaal boeken op 46.49

Hoe de kosten van het kerkelijk bureau moeten worden doorbelast is afhankelijk van uw situatie. Als het gaat om doorbelasting van betaalde krachten dan valt dit in 46.30 serie of in 46.40, maar er kunnen ook kosten zijn die vallen in de 47 serie

Pioniersplek

 • Waar boeken we de kosten van de pioniersplek?

We nemen aan dat facturering van deze kosten plaats vindt van uit de Dienstenorganisatie in samenwerking met het landelijk pioniersteam.
In dat geval zouden wij u adviseren de kosten onder te brengen in de 43.10 serie, omdat het een onderdeel van het pastoraat is en de pionier vrijwel zeker een predikant zal zijn. Voor het geval dit geen (aspirant) predikant is maar iemand meer werkt als kerkelijk werker kunt u ook de serie 43.40 gebruiken.

 • Welke mogelijkheden zijn er als pioniersplek?

Er zijn voor wat betreft een pioniersplek, vier mogelijkheden:

 1. De pionier is een predikant in gewone dienst, dan komen de kosten op 43.10 en komt de nota uit Utrecht via predikantstraktementen.

 2. De pionier is een kerkelijk werker, dan komen de kosten op 43.40 en moet de gemeenten zelf alles registreren en afdragen.

 3. Er wordt gebruik gemaakt van hulpdiensten door een predikant, dan komen de kosten op 43.32 en registreert de gemeenten zelf alles.

 4. Er wordt iemand uit de vrije sector ingehuurd, bijvoorbeeld een (ZZP)gemeenteadviseur. Dan komen de kosten op 43.39 en ontvangt de gemeente een nota van de inhuurkracht.

Wij kennen uw lokale situatie niet, maar kunnen ons voorstellen dat zich bij u meerdere van de vier genoemde mogelijkheden voordoen .

Vallen de 65 en 95 serie onder het quotum?

Aan 95.40 zit geen onder- of bovengrens meer vast. Dus alles moet daarop geboekt worden.

De incidentele lasten, de 65 serie, en incidentele baten, de 95 serie vallen niet onder het quotum en hierover doet u geen afdracht.

Waarom zie ik een post "niet diaconale giften" in mijn diaconie jaarrekening/begroting?

Niet diaconale giften lopen via de kerkrentmeesters, maar dat college gebruikt hetzelfde rekeningschema en dus ook dezelfde schermen. En die zullen de diaconale giften juist niet invullen.

Voorbeeld van een niet diaconale gift:

 • een gift aam een groep van de burgerlijke gemeente die zich inzet voor de "herdertjestocht", of
 • een gift aan een expositie die iets laat zien over de Ontwikkeling van kerken en kerkelijke gebouwen in een gemeente.

Rente en dividenden uit beleggingen.

De dividenden van OIKOcredit kunt u inderdaad het beste boeken op 81.50. Voor de PDKN, Protestants Diaconaal Krediet Nederland, waarmee u diaconale projecten steunt, kunt u kiezen. Als het uitsluitend om rente gaat kunt u 81.99 te gebruiken. Gaat het om een combinatie van rente en dividenden dan kun u 81.30 beter gebruiken.
Wel raden wij u aan een "bestendige gedragslijn" te volgen. Dus als u altijd 81.30 hebt gebruikt, blijft u dat nu ook doen. Dat maakt vergelijking met vorige jaren zuiverder.

Spaarrekening

Op welke postnummers moet ik boeken wanneer geld is overgemaakt van een spaarrekening naar een betaalrekening?

Dat gaat altijd via Kuisposten:

Eerst: Bank - aan Kruisposten,

Gevolgd door: Kruisposten - aan Spaarrekening

Wij doen aan een kind sponsering via Compassion.

Onder welk boekingsnummer kan ik deze onder brengen.

In FRIS kan de grootboekrekening 50.80 Jeugddiaconaat/jongerenwerk gebruikt worden, waarbij er in de toelichting op de subgroep 50 'Diaconaal werk plaatselijk' een nadere toelichting / omschrijving toegevoegd kan worden.

Hoe krijgt men een beter inzicht in de streekgemeente?

44.20 hier wordt de afdracht streekgemeente geboekt 43.14 hier kunnen de overige kosten m.b.t. de streekgemeente worden verantwoord. Hierdoor wordt er beter inzicht verkregen op de pastorale kosten van een gemeente.

Kan ik een toelichting invullen?

Per rekeninggroep kan zowel op hoofd- als op subniveau een korte toelichting gegeven worden. Zie vanaf 11:00 in de instructievideo 'Indienen begroting' op de FRIS-pagina op protestantsekerk.nl https://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/besturen/fris en in de handleiding https://fris-doc.pkn.nl/indienen-begroting/hoe-werken-de-invulschermen.

Per opmerking kan een tekst van maximaal 140 tekens ingevoerd worden. De opmerkingen die op hoofdniveau (bijvoorbeeld 40 Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen) ingevoerd worden komen in het begrotingsrapport in paragraaf 1.2 'Toelichtingen op hoofdgroepen'. De opmerkingen die op subniveau (bijvoorbeeld 40.10 Monumentale kerkgebouwen) komen in het rapport bij de subgroep in paragraaf 2.2.

Toezeggingen en onttrekkingen.

Ontvangsten als voorschot uit het nationaal restauratiefonds komen buiten het resultaat in het fonds. Uitgaven voor onderhoud gaan ten laste van dit fonds. Dus buiten het resultaat om. Toch zet FRIS dat mijn mutatie in het fonds automatisch in het resultaat terwijl ik het daar niet wil hebben?

Toevoegingen en onttrekkingen lopen aan bestemmingsreserves en -fondsen volgens de nieuwe Richtlijn jaarverslaggeving PKN alleen nog via de staat van baten en lasten. Gelet op het karakter van (vooruit) ontvangen bedragen van het Nat. Restauratiefonds, namelijk ter dekking van (in redelijkheid voorzienbare) toekomstige uitgaven, bestaat er m.i. geen bezwaar om deze te verwerken via een voorziening restauratie.

Boekingen rond trouwen en rouwen?

U kunt het beste alle uitvaartkosten (of "trouwen en rouwen" )die u in rekening brengt op één rekening boeken. Als u ze gesplitst boekt, zoals deels op 80.90 bijvoorbeeld, kunt u deze ook in mindering brengen op 43.49. Als het zelden of nooit voorkomt is 95.10 ook een goede oplossing.

Gewijzigde behandeling voorzieningen.

In de nieuwe richtlijn wordt de boekingsgang van voorzieningen aangepast. Toevoegingen lopen via de exploitatierekeningen, zie bijvoorbeeld 40.17 en 40.18. De onttrekking loopt niet via de exploitatie, maar wordt rechtstreeks op de balansrekening verwerkt. Als u op het vraagteken klikt onder de hoofdgroep 40, ziet u een nadere uitleg.

Waar breng ik de gegevens van de werkgroepen in?

Het beste kunt nu die ergens in de 44 serie boeken, bijvoorbeeld 44.50-44.60 of 99

Onze diaconie ontvangt vrijwillige bijdragen voor de ZWO.

De vrijwillige bijdrage voor de Diaconie, kunt u boeken op post nummer 84. De afdracht kunt u boeken bij de lasten van bij post 51,52 of 53.

Preekkosten

Waarom vallen preekkosten niet onder kosten kerkdiensten?

Het rekeningschema is vastgesteld door een werkgroep van beoordelaars-indieners en CCBB leden. Vervolgens is het rekeningschema vastgesteld door het GCBB, met als doel aansluiting te houden op kleine ondernemingen, de belastingdienst en ANBI richtlijnen. Op deze manier is het rekeningschema dus ook tot stand gekomen en is er duidelijker onderscheid gekomen in de baten en lasten. Door de werkgroep is dus bepaald dat de preek valt onder het pastoraat/de pastorale kosten.

Fusie kosten

Waar boeken we de kosten die gerelateerd zijn aan de fusie?

Kosten m.b.t. de fusie zijn natuurlijk kosten waar maar een gemeente maar incidenteel mee te maken heeft. Hierin voorzag ook het oude rekeningschema niet. U kunt deze kosten het beste verwerken via de beheer rek. 47.99

Giften

Alle giften, schenkingen en legaten lopen via de exploitatie rekening dus inderdaad via incidentele baten, in het nieuwe rekeningschema 95.40

Zie ook de uitgebreide informatie in de Handleiding

Zending en evangelisatie

Rekening (84.15) is erin gekomen omdat sommige gemeenten de zending en evangelisatie onder de gemeente laten vallen en niet onder de diaconie.
Het normale uitgangspunt is dat ZWO, Zending, Werelddiaconaat, Ontwikkelingssamenwerking en Evangelisatie allemaal onder de diaconie vallen.
Als dat zo is en men het niet nodig vindt om zending en evangelisatie apart te registreren kunnen de diaconale rekeningen gewoon gebruikt worden.
Dat heeft onze voorkeur, maar daar is een gemeente vrij in om dat naar eigen inzicht toe te passen.

Plaatselijke stichting

Er is een plaatselijke stichting die zich inzet voor Afrika is het dan diaconaal wereldwijd(84.13) of diaconaal plaatselijk(84.11).

Als het een stichting is die niet onder de eigen kerk of diaconie valt, dan gaat het om een plaatselijke stichting die ondersteund wordt.
Gezien de doelstelling van de plaatselijke stichting kan de diaconie er zelf voor kiezen om het onder het werelddiaconaat te laten vallen.
Als dezelfde stichting ook weer regionaal of landelijk werkt, zou het eigenlijk ook weer gesplitst moeten worden.
Daarom wordt geadviseerd om het onder plaatselijk diaconaal werk te boeken.

Collecten van niet diaconale aard

Wat wordt verstaan onder collecten (e.a.) van niet-diaconale aard?
En dit komt uiteraard ook terug bij de lasten in m.n. rekening 53.

Deze rekeningen zijn erin gekomen omdat de gemeente, dus de kerkrentmeesters, ook giften kunnen doen en eventueel (deur)collectes kunnen houden die niet onder de diaconie vallen.
Bijvoorbeeld jeugdprojecten samen met andere kerken/instanties.

De diaconie bekijkt, collecteert en boekt dus alleen plaatselijke, regionale, landelijke of wereldwijde projecten voor diaconie, werelddiaconaat, zending en eventueel evangelisatie.

Rubriek 80 en pacht of huur

De cijfers van de rubriek 80 worden (automatisch) gehaald uit het tabblad 00 onroerende zaken.
Daar vult u naast de balans waarde van onroerende goederen ook de pachtprijs of huurprijs per jaar in.
Dit cijfer wordt dan automatisch opgevoerd in de batenrubriek 80.
Zo zijn er meer bladen die gevuld worden vanuit de tabbladen van de balans.