Indienen jaarstukken 21

Indienen

Begroting

De kerkordelijke regels schrijven voor dat de begroting uiterlijk 15 december voorafgaande aan het budgetjaar binnen moet zijn bij het CCBB.
Zolang de begroting niet door het CCBB is goedgekeurd bent u eigenlijk niet gerechtigd uitgaven te doen.
Gelukkig komt dat maar zeer zelden voor.

De jaarbegroting is, als het goed is, altijd een onderdeel van een meerjarenbegroting (vijf jaren) die jaarlijks op actualiteit wordt bijgesteld aan de hand van het beleidsplan.
Ook die kunt u opmaken in FRIS en jaarlijks updaten.

Begrotings wijzigingen

Het kan nodig zijn dat de begroting moet worden bijgesteld door onvoorziene omstandigheden. Intern kunt u dat gewoon doen en aan de kerkenraad of mogelijk zelfs bij ingrijpende wijzigingen, aan de gemeente voorleggen.
Maar voor elke begrotingswijziging die "materieel" is, dat wil zeggen, ingrijpend, meer dan 5% van het oorspronkelijk (deel)budget, hebt u weer toestemming nodig van het CCBB.

Een gemeente moet in staat zijn een jaar vooruit te plannen.
Calamiteiten kunnen niet worden begroot.
Een goedgekeurde begrotingsbijstelling kunt u later als bijlage in FRIS toevoegen en voor uw gemeente als onderbouwing van de budgetwijziging gebruiken.
FRIS blijft echter de originele getallen aangeven, tenzij er voor juli een dusdanige wijziging is dat die het noodzakelijk maakt een complete herziene begroting in te dienen.

Begroting versus meerjaren onderhoudsbegroting

Nu is het zo dat we de inventarissen apart vermelden in de jaarrekening / begroting en waar ook op afgeschreven wordt.

De onderhoudsbegroting wordt gebruikt voor het (groot) onderhoud van de kerken, pastorieën etc.

Mag de inventaris ook als onderdeel in de meerjaren onderhoudsbegroting worden opgenomen of moet inventaris apart gespecificeerd blijven in de jaarrekening/begroting?

Voor de exploitatie zal het qua resultaat niet uitmaken want de afschrijvingen op de inventaris zullen dan als dotatie geboekt moeten worden om zo na verloop van tijd wel de gelden gereserveerd te hebben voor vervanging.

Antwoord:
U mag ze combineren, maar ons advies zou zijn om ze uit elkaar te laten.
De afschrijvingstermijn van beide zal bijvoorbeeld niet identiek zijn.
Maar u mag hier zelf een keuze in maken.
U kunt nop 22.20 een aparte regel toevoegen en de voorzieningen daar apart per onderdeel vermelden.

Financiële commissie en synode

Worden de financiële commissie van de Evangelisch Lutherse kerken de synode nu door FRIS geïnformeerd?

Nee, de synode en financiële commissie worden niet automatisch geïnformeerd!

De ELG vallen onder de CCBB en dat loopt via FRIS, maar daarnaast hebben de ELG's ook nog hun eigen financiële commissie die separaat de Lutherse gemeenten beoordeelt. De gemeente is zelf nog steeds verantwoordelijk voor het informeren van hun synode en de financiële commissie.

Geadviseerde invoervolgorde van FRIS jaarrekeningen

Het is niet handig om de jaarrekening van vooraf aan in te vullen.

Tip:
De vertaalslag is de eerste keer vaak niet gemakkelijk, maar als u die eenmaal heeft gemaakt en uw boekhoudprogramma daarop heeft aangepast is het eenmalig. Zie rekeningschema FRIS

Zie hieronder ons advies m.b.t. het invullen van de jaarrekening.

Gemachtigde indiener

Als indiener moet u verklaren dat de begroting conform alle geldende richtlijnen voor de jaarverslaggeving is opgesteld.
Hoe kan ik dat verklaren 'namens' de AK/CvK en waarom is dat mijn verantwoordelijkheid als indiener van de begroting?

Het gaat erom dat het CCBB zeker weet dat de juiste stukken zijn ingediend door iemand die daarvoor is gemachtigd.
De verklaringen geven aan dat de kerkeraad en de colleges de stukken hebben goedgekeurd,
U bent als indiener dus niet verantwoordelijk voor de inhoud, wel voor het indienen van de juiste documenten.

Goedkeuringsbrief

Wie ontvangt de goedkeuringsbrief van het CCBB als de ingediende jaarrekening of begroting is goedgekeurd? De goedkeuringsbrief wordt door het CCBB rechtstreeks vanuit FRIS gezonden naar het College van Kerkrentmeesters of naar het College van Diakenen. Deze brief is alleen door de beoordelaar, de CCBB leden en het secretariaat zichtbaar in FRIS.

Indienen CCBB

Moet ik na indienen bij FRIS de jaarrekening/begroting nog apart naar het CCBB toesturen?

Wanneer de gemeente de begroting en jaarrekening via FRIS indient, komt het automatisch bij het CCBB van hun regio terecht.

Is mijn jaarrekening of begroting goed aangekomen?

Bij het indienen wordt FRIS automatisch opgeslagen in de juiste map. Dit is een geautomatiseerd proces.