Brieven

Inhoud

Dit onderwerp is niet van toepassing voor wijkgemeenten.

Inleiding

Het CCBB zal een ingediende jaarrekening of begroting beoordelen. Naar aanleiding van deze beoordeling worden één of meer brieven naar de kerkenraad gestuurd, met kopie aan het college van kerkrentmeesters of van diakenen.

Er zijn meerdere soorten brieven mogelijk:

  • Een afrondende brief, waarin te kennen gegeven wordt dat de jaarrekening of begroting beoordeeld is en dat er geen aanleiding is voor nader overleg. In de brief kunnen wel opmerkingen gemaakt worden, bijvoorbeeld over zaken die in de volgende jaarrekening of begroting aangepast moeten worden of attentiepunten voor beleidsvorming.
  • Een verzoek om aanvullende informatie. Dit zal gebeuren als de informatie in de jaarrekening of de begroting niet voldoende duidelijk of volledig is om de beoordeling te kunnen afronden. De gemeente of de diaconie kan de gevraagde informatie via FRIS bij het CCBB indienen, zie verder paragraaf ‘Reactie op informatieverzoeken'.
  • Een verzoek voor het maken van een afspraak voor een gesprek met vertegenwoordigers van het CCBB. Dit zal zich vooral voordoen, als er bij het CCBB zorgen zijn over de financiële situatie van de gemeente of de diaconie. Het CCBB zal contact opnemen voor het maken van de afspraak.
  • Een verzoek om de ingediende begroting of jaarrekening aan te passen. Dit zal gebeuren als de begroting of de jaarrekening een onvoldoende beeld geeft om het financiële risico te bepalen, bijvoorbeeld omdat in belangrijke mate is afgeweken van de ‘Richtlijn begroting en jaarverslaggeving PKN’. De begroting of de jaarrekening moet dan gecorrigeerd en opnieuw ingediend worden.

De beoordelingsbrieven zijn via FRIS te raadplegen bij de betreffende jaarrekening of begroting. Dit geldt alleen voor beoordelingsbrieven die verzonden zijn na 2019.