Balans

Links in het scherm vindt u de diverse in te vullen onderwerpen in afgekorte vorm. Zie vooraf Hoe werken de invulschermen voor het verbreden van het linker menu.

Als onderdelen niet van toepassing zijn, kunt u n.v.t. aanvinken, waarna dat onderdeel wordt 'ingeklapt'. Deze onderdelen krijgen in het linkermenu een (=niet van toepassing voor uw college en dus niet ingevuld). De wel ingevulde onderdelen zijn herkenbaar aan .

De Balans kent een aantal onderdelen, van 00 Onroerende zaken - 25 Kortlopende schulden en overlopende passiva, die u één voor één in moet vullen.
Is een onderdeel niet van toepassing, dan vinkt u n.v.t. aan. Dit doet u in het betreffende scherm.

Binnen die onderdelen 00 - 25 treft u ook subonderdelen aan (bij 00 zijn dat bijvoorbeeld 00.10 Monumentale kerkgebouwen - 00.80 Landerijen).
Ook hier kunt u bij subonderdelen n.v.t. aanvinken.

Per jaarrekening 2022 is het mogelijk om gebruik te maken van de rekenhulp waardering landerijen. Deze functionaliteit is beschikbaar door te klikken op de calculator-button die zichtbaar is op de specificatie regel van 00.80 - Landerijen. Hierna opent een apart scherm waarin de actuele WOZ-waarde berekend kan worden. De rekenhulp rekent met de actuele waarderingsgrondslagen van de Belastingdienst. De uitkomst van de berekening wordt na opslaan automatisch opgenomen in specificatie regel van 00.80 Landerijen. Het gebruik van de rekenhulp is niet verplicht: u kunt ook zelf de WOZ-waarde invullen zonder de rekenhulp te gebruiken.

In eerste instantie slaat u de onderdelen 20 Reserves en 21 Bestemmingsreserves en -fondsen over, omdat deze ook grotendeels vanuit andere schermen automatisch worden ingevuld (o.a. vanuit de baten en lasten).
Nadat u alle andere (sub)onderdelen van de balans en de baten en lasten heeft ingevuld, vult u eerst onderdeel 21 verder in en daarna onderdeel 20.

In alle onderdelen vult u bij de subonderdelen de gegevens in die van toepassing zijn op uw college. De instructie over de wijze waarop de diverse velden moeten worden ingevuld vindt u rechts bovenin het scherm bij het vraagteken.
Bij alle (sub)onderdelen ziet u ook . Deze kunt u gebruiken om een korte toelichting te geven op dat (sub)onderdeel.

Als u alle gegevens bij een subonderdeel hebt ingevuld, vinkt u links onderaan het vakje Ik ben klaar met dit blad aan. Het subonderdeel is links in het menu daarna herkenbaar met een .

Als u alle subonderdelen van een onderdeel hebt ingevuld, wordt het onderdeel links in het menu daarna herkenbaar met .