Scherm Verloop

Op het scherm Verloop wordt een overzicht gegeven van het verloop van de ledenaantallen en de totale opbrengsten levend geld. De gegevens voor jaren in het verleden komen uit LRP of uit eerder in FRIS ingediende jaarrekeningen.
Ontbrekende gegevens voor de opbrengsten levend geld kunnen door de indiener aangevuld worden.

Op basis van de beschikbare gegevens worden trends berekend, die gebruikt worden voor de raming van de toekomstige ontwikkelingen. Als er weinig gegevens beschikbaar zijn zal de trend niet goed berekend kunnen worden. Het is daarom van belang om zoveel mogelijk ontbrekende gegevens in te voeren. Een erg onregelmatig verloop van opbrengsten kan ook tot een minder bruikbare trendberekening leiden.

De gegevens op het scherm Verloop zijn vooral bedoeld om snel een idee te geven van de ontwikkelingen over een langere termijn voor de gegevens die in veel gevallen bepalend zijn voor de inkomsten van de gemeente.

De trends geven niet meer dan een globale indicatie. Andere factoren die het verloop beïnvloeden, zoals vergrijzing en geefgedrag binnen een gemeente, kunnen plaatselijk tot een ander beeld leiden dan de berekende trend aangeeft.
Ook kunnen incidentele grote fluctuaties in het verleden het beeld, dat de trendberekening geeft, minder toepasbaar voor de toekomst maken.