Indienen

Dit onderwerp is niet van toepassing voor wijkgemeenten. Zie voor de afwijkende afhandeling bij wijkgemeenten de paragraaf Afronden - alleen voor wijkgemeenten hieronder.

Wanneer kunt u de jaarrekening indienen?

U kunt uw jaarrekening indienen bij het CCBB wanneer u alle voorbereidende handelingen hebt verricht. Als dat zo is, ziet u dat in de inhoudsopgave in de linkermarge nog maar één is: die van Indienen.

Zijn er nog meer , dan heeft u nog niet alle rubrieken volledig afgerond. Het kan bijvoorbeeld zijn dat u nog niet overal het vakje Ik ben klaar met dit blad hebt aangevinkt. Dit is snel te controleren door de betreffende bladen te openen (door op de te klikken).

Hoe indienen?

  1. Om uw jaarrekening daadwerkelijk in te dienen, klikt u in de inhoudsopgave in de linkermarge op Indienen.
  2. Op het scherm verschijnt een verklaring, waarmee u als indiener aangeeft dat u namens uw college en kerkenraad deze jaarrekening indient.
  3. U geeft uw definitieve akkoord door de grijze vakjes bij deze verklaring aan te vinken.
  4. Ten slotte klikt u op het groene vak met de tekst Jaarrekening indienen.
  5. De Jaarrekening is nu ingediend bij het CCBB. Uw college hoort binnen de daarvoor gestelde termijn de reactie van het CCBB op deze jaarrekening.

Na deze actie is het in principe niet meer mogelijk uw jaarrekening aan te passen.
Er zijn twee uitzonderingen op:

  1. Het kan zijn dat naar aanleiding van de beoordeling van uw jaarrekening het CCBB contact met u opneemt en om een gesprek vraagt. Mogelijk leidt dit gesprek tot de wens uw jaarrekening aan te passen. Als dat zo is, dient u vervolgens een verzoek in bij uw CCBB, door middel van een e-mail aan het CCBB. U krijgt daarna bericht wanneer uw jaarrekening in FRIS weer is opengesteld.
  2. U wilt zelf nog een wijziging aanbrengen. Dit kan alleen zolang u nog geen reactie van het CCBB heeft ontvangen (na die reactie is de jaarrekening definitief en kan deze niet meer aangepast worden). Neemt u in dit geval contact op met het CCBB van uw regio (per e-mail).

Afronden - alleen voor wijkgemeenten

Dit onderwerp is alleen van toepassing voor wijkgemeenten.

Wijkgemeenten dienen een jaarrekening niet in bij het CCBB, maar de jaarrekening moet wel afgerond worden. Het afronden van de jaarrekening geeft aan dat deze volledig is en klaar voor gebruik binnen de (wijk)gemeente. Afronden is ook nodig voor FRIS: als de jaarrekening niet is afgerond, kunnen volgende begrotingen, jaarrekeningen en meerjarenramingen niet gestart resp. afgerond worden.

De jaarrekening wordt afgerond op het scherm ‘Afronden’. Net zoals bij jaarrekeningen voor gemeenten en diaconieën kan dat alleen, als alle voorgaande schermen ingevuld zijn.

Aanbevolen wordt om voor het afronden van jaarrekeningen van een wijkgemeente dezelfde timing aan te houden als voor het indienen van de jaarrekening van de gemeente en de diaconie: afronden vóór 15 juni van het jaar volgend op het rapportagejaar.

Rond een jaarrekening in FRIS altijd af. Als dat niet gebeurt, kunnen volgende begrotingen, jaarrekeningen en meerjarenramingen niet gestart of afgerond worden.