Reactie op informatieverzoeken

Het CCBB kan bij de beoordeling van een jaarrekening of een begroting vragen om aanvullende informatie. In de brief wordt aangegeven welke informatie nodig is. De brief wordt gestuurd naar de kerkenraad met kopie aan het college van kerkrentmeesters of van diakenen. De brief is in FRIS zichtbaar op het scherm 'Brieven' onder de kop 'Openstaand', zolang er nog geen reactie gegeven is.

Op het gemeentescherm is ook zichtbaar dat er actie nodig is: de status van de betreffende jaarrekening of begroting staat op 'Wacht op reactie' en de knop bij die jaarrekening of begroting heeft de tekst 'reageren'.

Bij de brief op het scherm 'Brieven' kan de reactie ingevoerd worden in het tekstvak.

Ook kunnen maximaal vijf bijlagen toegevoegd worden door bestanden naar het vak onder het tekstvak te slepen of door op dat vak te klikken, waarna de bestanden geselecteerd kunnen worden.

De tekst en de geüploade bestanden worden opgeslagen met de knop 'Reactie opslaan'.

Een nog niet ingediende reactie kan gewijzigd worden met de knop 'Reactie wijzigen'. Ook kunnen er bestanden toegevoegd of verwijderd worden. Verwijderen gebeurt door het bestand te selecteren en op het rode kruisje rechts te drukken. Wijzigingen moeten opgeslagen worden met de knop 'Reactie opslaan'.

Als alle door het CCBB gevraagde aanvullende informatie in de tekst en eventueel in bijgevoegde bestanden is opgenomen, kan de reactie worden ingediend. Dit gebeurt met de knop 'Reactie indienen'.

N.B.1: Beantwoord steeds alle in de brief gestelde vragen vóór het indienen van de reactie. Het is niet mogelijk om een eenmaal ingediende reactie te wijzigen of aan te vullen.
N.B.2: De overige gegevens in de eerder ingediende jaarrekening of begroting kunnen niet gewijzigd worden.

Na het indienen van de reactie zal de status op het gemeentescherm 'Ingediend' zijn en staat de knop op de betreffende regel op 'bekijken'. De brief zal met de ingediende reactie te zien zijn onder de kop 'Afgehandeld'.