Indienen

Vooraf

Voordat u een begroting indient bij het CCBB moet u de begroting voorleggen aan uw kerkenraad en ter inzage leggen voor uw gemeenteleden. Wilt u het hele proces van indienen van een begroting nog eens nalezen, klik dan hier.

Dit onderwerp is niet van toepassing voor wijkgemeenten. Zie voor de afwijkende afhandeling bij wijkgemeenten de paragraaf Afronden - alleen voor wijkgemeenten hieronder.

Wanneer kunt u de begroting indienen?

U kunt uw begroting indienen bij het CCBB wanneer u alle voorbereidende handelingen hebt verricht. Als dat zo is, ziet u dat in de inhoudsopgave in de linkermarge nog maar één : die van Indienen.

Zijn er nog meer , dan heeft u nog niet alle rubrieken volledig afgerond. Het kan bijvoorbeeld zijn dat u nog niet overal het vakje Ik ben klaar met dit blad hebt aangevinkt. Dit is snel te controleren door de betreffende bladen te openen (door op de te klikken).

Hoe indienen?
  1. Om uw begroting daadwerkelijk in te dienen, klikt u in de inhoudsopgave in de linkermarge op Indienen.
  2. Op het scherm verschijnt een verklaring, waarmee u als indiener aangeeft dat u namens uw college en kerkenraad deze begroting indient.
  3. U geeft uw definitieve akkoord door de grijze vakjes bij deze verklaring aan te vinken.
  4. Ten slotte klikt u op het groene vak met de tekst Begroting indienen.
  5. De begroting is nu ingediend bij het CCBB. Uw college hoort binnen de daarvoor gestelde termijn de reactie van het CCBB op deze begroting.

Na deze actie is het in principe niet meer mogelijk uw begroting aan te passen.

Er zijn twee uitzonderingen op:

  1. Het kan zijn dat naar aanleiding van de beoordeling van uw begroting het CCBB contact met u opneemt en om een gesprek vraagt. Mogelijk leidt dit gesprek tot de wens uw begroting aan te passen. U krijgt dan bericht dat uw begroting in FRIS weer is opengesteld.
  2. U wilt zelf nog een wijziging aanbrengen. Dit kan alleen zolang u nog geen verplichtingen bent aangegaan op basis van een goedgekeurde begroting. Neemt u in dit geval contact op met het CCBB van uw regio.
Afronden - alleen voor wijkgemeenten

Dit onderwerp is alleen van toepassing voor wijkgemeenten

Wijkgemeenten dienen een begroting niet in bij het CCBB, maar de begroting moet wel afgerond worden. Het afronden van de begroting geeft aan dat deze volledig is en klaar voor gebruik bij het beheer van de wijkgemeente. Afronden is ook nodig voor FRIS: als de begroting niet is afgerond, kunnen volgende begrotingen, jaarrekeningen en meerjarenramingen niet gestart resp. afgerond worden.

De begroting wordt afgerond op het scherm 'Afronden'. Net zoals bij begrotingen voor gemeenten en diaconieën kan dat alleen, als alle voorgaande schermen ingevuld zijn.

Aanbevolen wordt om voor het afronden van begrotingen van een wijkgemeente dezelfde timing aan te houden als voor het indienen van de begroting van de gemeente en de diaconie: afronden vóór 15 december van het jaar vóór het begrotingsjaar.

Rond een begroting in FRIS altijd af. Als dat niet gebeurt, kunnen volgende begrotingen, jaarrekeningen en meerjarenramingen niet gestart of afgerond worden.