Scherm Balansposten

Op het scherm Balansposten worden de balansrekeningen getoond, die van belang zijn voor de ramingen van de vrije buffer en de liquiditeit.

De manier van werken is hetzelfde als bij de baten- en lastenschermen. Op het scherm Balansposten zijn er alleen geen kolommen voor begrotingen.

De belangrijkste functie van dit scherm is het kunnen opgeven van aanpassingen per rekening per jaar.

Voorbeelden:

  • Een pastorie wordt naar verwachting in 2025 verkocht voor € 400.000. Dat bedrag wordt als een negatieve waarde in de kolom 2025 ingevoerd bij de rekening 00.40 'Pastorieën bewoond door predikant'. FRIS neemt aan dat het geld vrijkomt en zal dit bedrag in 2025 meerekenen bij de vrije buffer en de liquiditeit.
  • Op de pastorie zit in 2025 nog een lening van € 225.000. Die wordt bij de afhandeling van de verkoop afgelost. In de kolom 2025 wordt bij 23.xx 'Langlopende schulden excl. begraafplaatsen' een bedrag van € -225.000 ingevoerd. FRIS zal dit bedrag meenemen bij de berekeningen van vrije buffer en liquiditeit.
  • In 2023 wordt het dak van de kerk vervangen. De kosten zijn € 150.000 en worden volledig uit de onderhoudsvoorziening betaald. In de kolom 2023 wordt bij rekening 22.10 'Onderhoudsvoorzieningen' een bedrag van € 150.000 (altijd met min-teken) ingevoerd. Bij de berekening van de liquiditeit wordt aangenomen dat dit bedrag uitgegeven is.

Omdat de effecten van de aanpassingen alleen gelden voor de vrije buffer en de liquiditeit is er hier geen aparte mogelijkheid om de raming in en uit te schakelen, zoals bij de baten- en lastenrekeningen. Het effect van aanpassingen op de balansrekeningen is alleen te zien op het scherm Totaal raming.