Wijkgemeenten

Wijkgemeenten kunnen FRIS gebruiken voor het maken van begrotingen, jaarrekeningen en meerjarenramingen.

Ook wijkdiaconieën kunnen gebruik maken van FRIS. In deze handleiding worden met de term 'wijkgemeenten' zowel wijkgemeenten als wijkdiaconieën aangeduid. In de werking van FRIS is er geen verschil tussen wijkgemeenten en wijkdiaconieën.

Het is een plaatselijke keuze of FRIS voor wijkgemeenten gebruikt wordt of niet.

Het gebruik van FRIS voor wijkgemeenten geeft de gemeente en de wijkgemeenten goede tools voor de verslaggeving en de beleidsvorming:

  • Uniformiteit in verslaggeving

    • begrotingen en jaarrekeningen van wijkgemeenten hebben dezelfde opzet, waardoor deze goed vergelijkbaar zijn
    • begrotingen en jaarrekeningen van wijkgemeenten zijn eenvoudiger (buiten FRIS) te consolideren tot het niveau van de gemeente.
  • Ondersteuning van beleidsvorming
    De wijkgemeenten kunnen in FRIS meerjarenramingen maken ter ondersteuning van de beleidsvorming voor de wijkgemeente.

FRIS bevat geen consolidatiemogelijkheden. Het consolideren van wijkgemeenten naar gemeente moet buiten FRIS gebeuren.

De begrotingen, jaarrekeningen en meerjarenramingen van wijkgemeenten worden niet beoordeeld door de CCBB's. De CCBB's beoordelen alleen de begrotingen, jaarrekeningen en, in een aantal gevallen, meerjarenramingen van gemeenten en diaconieën.

In FRIS is het grote verschil tussen gemeenten en diaconieën enerzijds en wijkgemeenten anderzijds dan ook dat er voor wijkgemeenten niet ingediend wordt bij de CCBB's. De voor het indienen van begrotingen, jaarrekeningen en meerjarenramingen benodigde functionaliteit is daarom voor wijkgemeenten niet aanwezig in FRIS.

Ook zijn er geen ANBI- en quotumrapporten voor wijkgemeenten.

Afgezien van deze verschillen werkt FRIS voor wijkgemeenten hetzelfde als voor gemeenten en diaconieën. In deze handleiding worden verder alleen verschillen tussen de werking voor gemeenten en wijkgemeenten toegelicht. Voor het overige kan voor 'gemeente' ook 'wijkgemeente' en voor 'diaconie' ook 'wijkdiaconie' gelezen worden. Voor college van kerkrentmeesters resp. college van diakenen kan wijkraad van kerkrentmeesters resp. wijkraad van diakenen gelezen worden.

In FRIS zijn voor het eerste gebruik door wijkgemeenten de begrotingen 2022 en de jaarrekeningen 2021 beschikbaar vanaf begin augustus 2021. In januari 2022 worden daar de meerjarenramingen 2022 aan toegevoegd.

Als wijkgemeenten eerder gebruik willen maken van FRIS, bijvoorbeeld voor het maken van een meerjarenraming 2021, kan dat. Daarvoor zijn, naast de meerjarenraming 2021, de begroting 2021 en de jaarrekening 2020 nodig. Deze drie stukken kunnen op verzoek in FRIS klaargezet worden door de FRIS-helpdesk (fris-help@protestantsekerk.nl). Als de begroting 2021 en de jaarrekening 2020 door de wijkgemeente in FRIS zijn ingevuld, kan de meerjarenraming 2021 gestart worden.

Voor wijkgemeenten en wijkdiaconieën moeten FRIS-gebruikers opgegeven worden in LRP, zoals dat ook voor gemeenten en diaconieën gebeurt, zie bij Gebruikersrollen onder Aanmelden en inloggen'. Als dat niet gebeurd is, zullen de gegevens van de wijkgemeente en/of de wijkdiaconie niet zichtbaar zijn in FRIS.

Voor wijkgemeenten en wijkdiaconieën is het gebruik van FRIS optioneel.