Baten 13

Baten onroerend goed en beleggingen 13.1

Waarom zijn velden, zoals 80.30, gekoppeld?

Omdat het bij de 80.30 om huuropbrengsten van onroerende zaken gaat is deze gekoppeld aan 00.30.

Rente en dividenden uit beleggingen.

De leningen aan OIKOcredit worden gewoonlijk verantwoord op rekening 02.15, soms op 03.30 als het bedrag eenvoudig opeisbaar is. De daarvoor ontvangen opbrengsten worden verantwoord in de kolom ontvangen (dividend)/rente. Rekening 02.15 is gekoppeld aan 81.20 en rekening 03.30 aan 81.30.
Voor de opbrengst van PDKN, Protestants Diaconaal Krediet Nederland, waarmee u diaconale projecten steunt, kunt u eveneens kiezen.
U boekt de lening of onder 02 financiële activa of onder 03.30 overige beleggingen.
De opbrengsten worden dan door FRIS gekoppeld aan de juiste rekeningen in 81 serie (81.20 of 81.30).

Rubriek 80 en pacht of huur

De cijfers van de rubriek 80 zijn gekoppeld aan de rekeningen in de 00 rubriek.
Daar vult u naast de balanswaarde van onroerende goederen ook de pachtprijs of huurprijs per jaar in.

Waar boek ik de beheerskosten voor beleggen?

Daarvoor is de rekening 48.12 beschikbaar.

Waar boek ik inkomsten buffet?

Deze inkomsten kunt u verantwoorden op 80.91 inkomsten buffet, die heeft als lastenrekening 41.95. Naast deze twee rekeningen vragen wij u als bijlage een uitgebreide specificatie van de inkomsten en uitgaven in te dienen. In bepaalde gevallen kan er een BTW-plicht ontstaan.(zie het vraagteken bij de 80 serie

Levend geld 13.2

Boekingen rond trouwen en rouwen?

Als u voor trouwen kosten in rekening brengt, verantwoordt u die als opbrengsten in de 83 serie.
Als u kosten maakt, vallen de kosten in de serie 44.
Uitvaartkosten worden verantwoord op de rekeningen van de begraafplaats en vormen straks een onderdeel van de totale baten en lasten die u op rekening 21.96 moet boeken.
Wij verwijzen u naar de uitgebreide handleiding en toelichting op de richtlijn begraafplaatsen. .

Hoe boekt men de inkomsten van de kerktelefoon en kerkblad?

Onder 83.40 worden de inkomsten geboekt die bestemd zijn voor de kerktelefoon. De lasten, dus de abonnementen aan de provider komen op 47.80. Voor het kerkblad gebruikt u 83.41 voor de opbrengst en 47.81 voor de lasten.
Niet altijd vallen ze tegen elkaar weg en kunt u het saldo gewoon laten staan.

Giften

Alle giften komen op 83.30 of in de 84 serie als ze doorgezonden moeten worden.
Schenkingen en legaten lopen via de exploitatierekening via incidentele baten, zie in het rekeningschema 95.40

Collecten en giften 13.3

Collectebonnen verwerken in FRIS

Uitgegeven collectebonnen of -munten worden pas als baten geboekt op het moment dat ze worden ingeleverd.

Wij raden u aan om als volgt te werk te gaan.
Bij ontvangst van liquide middelen voor collectebonnen boekt u: (gefingeerde bedragen)
12 Geldmiddelen 500
aan 25.20 Collectebonnen/munten 500
(als u bonnen uitgeeft met verschillende waarde, kunt u dat eventueel naar eigen inzicht in uw administratie gesplitst boeken)

Bij het tellen of de afdracht van de collectes maakt u de opstelling:

  • collecte opbrengst in geld 250
  • ingeleverde collectebonnen 50
  • totale collecte opbrengst 300

Daarvan boekt u na afstorting:
12 Geldmiddelen 250
25.20 Collectebonnen 50
aan 83.20 of 84...... voor 300

Stel dat u het totale bedrag van 300 euro op 84.14 diaconale noodhulp hebt geboekt en uw gemeente wil 200 euro extra storten.
Dan boekt u:
53.14 afdracht diaconale noodhulp 300
52.25 aanvullende bijdragen 200 (afhankelijk van het doel 50.90-51.15-52.25)
aan 12 Geldmiddelen 500
Daarmee bereikt u dat 84 en 53 in evenwicht zijn en dat u de extra bijdragen apart laat zien.

Om het verhaal; compleet te maken.
Stel dat er op 31-12 van een jaar op 25.20 een bedrag van € 1.000 staat.
Een deel daarvan zal om verschillende reden nooit meer ingeleverd worden.
Daarom mag een deel van het openstaande bedrag vrijvallen.
Wij raden dan aan om maximaal het uitgegeven bedrag aan bonnen in het 4e kwartaal op de balans te laten staan.
Stel € 600

Dan kunt u boeken:
25.20 Collectebonnen 400
aan 83.99 Overige opbrengsten 400

Collecten van niet diaconale aard

Wat wordt verstaan onder collecten (e.a.) van niet-diaconale aard op 53.21?

Deze rekening is erin gekomen omdat de gemeente, dus de kerkrentmeesters, ook giften kunnen doen en eventueel (deur)collectes kunnen houden die niet onder de diaconie vallen.
Bijvoorbeeld jeugdprojecten samen met andere kerken/instanties.

De diaconie bekijkt, collecteert en boekt dus alleen plaatselijke, regionale, landelijke of wereldwijde projecten voor diaconie, werelddiaconaat, zending en eventueel evangelisatie.

Doorzendcollecten

Alle doorzendcollecten van de kerkrentmeesters verantwoordt u, evenals bij de diaconie in de 84 serie.

Het totaal van de afdrachten die u boekt in de 53 serie moet op regelniveau met elkaar overeenstemmen.
Kerkrentmeesters zullen meestal boeken op 84.21 en 84.22 en de afdracht op 53.21 en 53.22

Alle giften komen op 83.20 of in de 84 serie. Schenkingen en legaten lopen via de exploitatierekening via incidentele baten, zie rekeningschema 95.40

Gerelateerde vra(a)g(en):

  • Wij hebben altijd het saldo van de collectes in onze jaarrekeningen en begrotingen vermeld.
    Waarom wordt nu om een vermelding en uitsplitsing gevraagd?
    Is het al verplicht deze uitsplitsing van doorzendcollectes in te voeren?

Antwoord:
Het is niet de bedoeling inkomsten en uitgaven te salderen. De richtlijn is daar duidelijk over. Doorzendcollectes vormen een onderdeel van de inkomsten uit "levend geld" en moeten zichtbaar zijn. Ook in de begroting moeten deze bedragen gesplitst opgenomen worden. Omdat de gesaldeerde bedragen in uw administratie werden geboekt is het nodig dit voor de komende jaarstukken, dus begroting en jaarrekening al te wijzigen. U kunt dat toelichten in het bestuursverslag.

Hoe boeken we bedragen die we overmaken naar een plaatselijk inloophuis?

Het gaat om plaatselijke zorg, dus diaconie overig. Dan zouden wij bij voorkeur kiezen voor 50.22 of eventueel 50.99.

Is het een project van de kerkrentmeesters dan kunnen het beste dezelfde rekeningen gebruikt worden.

Is het noodzakelijk om diaconale hulp Nederland, wereldwijd en giften rampen uit te splitsen?

De uitsplitsing is er omdat veel diaconieën een aparte kerkelijke bijdrage vragen voor plaatselijk of regionaal werk en een andere voor zending, werelddiaconaat, ontwikkelingssamenwerking en evangelisatie (ZWO of ZWOE).

Onze diaconie ontvangt vrijwillige bijdragen voor de ZWO.

De vrijwillige bijdrage voor de Diaconie, in casu de ZWO kunt u boeken op post nummer 83.10. Meestal zullen de lasten dan worden geboekt op 52.29.
Is het een bedrag dat doorgezonden moet worden naar een project, dan verantwoordt u dat bedrag in de 84 serie.
De afdracht kunt u in dat geval boeken bij de lasten van post 53.
Het totaal van rubriek 84 en 53 moet op rekeningniveau overeenstemmen.
Dus als u de opbrengst boekt op 84.15, dan komt de afdracht op 53.15.

Waarom zie ik een post "niet diaconale giften" in mijn diaconie jaarrekening/begroting?

Niet diaconale giften lopen via de kerkrentmeesters, maar dat college gebruikt hetzelfde rekeningschema en dus ook dezelfde schermen. En die zullen de diaconale giften juist niet invullen. Als u een niet- diaconale gift aantreft in de jaarrekening van de diaconie is er een verkeerde rekening gebruikt.
Voorbeeld van een niet diaconale gift, die meestal door de kerkrentmeesters wordt ontvangen en geboekt:

  • een gift aan een groep van de burgerlijke gemeente die zich inzet voor de "herdertjestocht", of
  • een gift aan een expositie die iets laat zien over de Ontwikkeling van kerken en kerkelijke gebouwen in een gemeente.
Waar boek ik noodhulp?

Als er voor noodhulp gecollecteerd wordt worden de baten op 84.14 geboekt en de afdracht op 53,14. Extra bedragen kunnen dan op 52.26 geboekt worden.

Veel diaconieën betalen ook zonder collecte, dan komt 52.29 daarvoor in aanmerking.

Waaronder boek ik de opbrengst van de paascollecte en de eindejaarscollecte?

De opbrengst valt onder Levend geld, collecten in kerkdiensten dus 83.20

Wij doen aan een kind sponsoring via Compassion.

Onder welk boekingsnummer kan ik deze onderbrengen.

In FRIS kan de grootboekrekening 50.80 Jeugddiaconaat/jongerenwerk gebruikt worden, waarbij er in de toelichting op de subgroep 50 'Diaconaal werk plaatselijk' een nadere toelichting / omschrijving toegevoegd kan worden. Omdat de inzet van Compassion wereldwijd is, kunt u ook 52.29 gebruiken.

Zending en evangelisatie

Sommige gemeenten brengen de zending en evangelisatie onder bij de gemeente (kerkrentmeesters) en niet onder de diaconie.
Het kan zijn dat de kosten daarvan onder de 44 groep opgenomen kunnen worden. Meer voor de hand liggend is rekening 52.29.
Heeft het te maken met collecte en de afdracht daarvan dan gebruikt u de rekeningen 84.15 en 53.15

Het normale uitgangspunt is dat ZWO, Zending, Werelddiaconaat, Ontwikkelingssamenwerking en Evangelisatie allemaal onder de diaconie vallen.

Kerkelijke activiteiten 13.4

Hoe kan ik evangelisatiecommissie verantwoorden?

De opbrengsten worden verantwoord op rekening 83.80, 83.99 of op 84.15 als het om uitzendingen gaat, gebruik dan voor de afdracht 53.15.
Voor de kosten van de evangelisatiecommissie hebben we geen aparte rekening. U zou 44.99, 47.99 of nog beter, 52.29 daarvoor kunnen gebruiken.

Overigens is het zo dat de meeste diaconieën zending, evangelisatie en werelddiaconaat bij elkaar tellen en deze kosten boeken op 50.99 of 52.29.