Controles balans en exploitatie 16

Afrondingsverschil

Ik heb een afrondingsverschil in het controlescherm balans.

Van belang is dat u consistent te werk gaat, door overal afgeronde bedragen in te vullen of overal het gedeelte achter de komma in te vullen.
Als u met cijfers achter de komma werkt, de meeste geëigende methode, dan ook bij hele getallen nullen vermelden (bijvoorbeeld 250,00).
U kunt beter niet zelf afronden. Dan ontstaan er meestal afrondingsverschillen. FRIS rondt al voor u af, waardoor uiteindelijk uitsluitend bedragen in hele euro’s ontstaan.

Heeft u een klein verschil, bijvoorbeeld € 1,00 dan adviseren wij u dit praktisch af te handelen.
Bijvoorbeeld door een resultatenrekening met het verschil te corrigeren.

Balans niet kloppend

Ik krijg de balans niet kloppend!

Drie mogelijkheden:

 • De eindbalans klopt niet.
  Dat kan een verkeerde mutatie zijn of een afrondingsverschil.
  Meestal is dat een gevolg van een vergeten post in balans of resultatenrekening.
 • De mutaties in de bestemmingsreserves zijn uitsluitend verwerkt in de balansrekening en niet in de baten en lasten rekeningen. Zie daarvoor de handleiding onder 21.
 • U houdt een (klein) afrondingsverschil over.
  Dat kan als u bepaalde bedragen op hele euro's hebt ingeboekt en andere niet.
  De oplossing is dan of alles nog eens nakijken of de kleine correctie (vaak centenkwestie) aan te brengen in een resultatenrekening.

Balansrekening nihil maken

Stel u wilt balansrekening 21.50 Overige bestemmingsreserves op nul stellen, omdat dit bedrag moet worden toegevoegd aan de Algemene reserve.

Dit kunt u doen door op balansrekening 21.50 een onttrekking te boeken van € ..........(het bedrag)
Dit bedrag komt dan als resultaat naar voren in de exploitatierekening onder C als mutatie op een bestemmingsreserve. Vervolgens voegt FRIS dit bedrag onder D toe aan de Algemene Reserve.

Saldo niet kloppend 21 serie

Ik krijg het saldo resultaat niet kloppend.
Telkens blijft er een verschil ontstaan dat overeenstemt met een bedrag op een rekening in de 21 serie, Bestemmingsreserve en -fondsen.

Vier mogelijkheden:

 • U hebt een ontvangst rechtstreeks geboekt op de bestemmingsreserve.
  Dat kan niet meer, u moet het bedrag eerst als opbrengst verantwoorden in de 8 serie of als Bijzondere baten.
  Daarna kunt u op scherm 21 het bedrag toevoegen aan de gewenste bestemming.
 • U hebt een betaling rechtstreeks geboekt op de bestemmingsreserve.
  Dat kan niet meer, u moet het bedrag eerst als last verantwoorden in de 4 serie of als Bijzondere lasten.
  Daarna kunt u op scherm 21 het bedrag onttrekken aan de gewenste bestemming.
 • U hebt de ontvangst of de betaling dubbel geboekt.
  Zowel op een rekening in de 8 of 4 serie en rechtstreeks op de betreffende bestemmingsreserve.
 • U hebt de mutatie behandeld als een Voorziening, terwijl het een Bestemmingsreserve is. Zie voor de oplossing onder Bestemmingsreserves.

Waarom is er geen regel met balanstotaal opgenomen?

Die controle is er bewust uitgehaald omdat de balans tijdens het invullen en totdat het resultaat is verdeeld, niet in evenwicht is.
Als alles rond is en de balans is dan nog niet in evenwicht, komt er wel een melding.

Daarvoor in de plaats is een scherm Controle opgenomen zodat u telkens kunt nagaan of alle schermen zijn behandeld.
Verder kunt u tussendoor altijd op elk moment even een rapport draaien als u daarmee geholpen bent.