Lasten 14

Onroerend goed 14.1

Afschrijving inventaris.

Afschrijvingen op b.v. inventaris worden, indien vermeld in de daarvoor bestemde kolom, automatisch door het systeem onder rubriek 42 afschrijvingen in de staat van baten en lasten geboekt.

Afschrijving zonnepanelen

Zonnepanelen vallen onder de vaste activa omdat ze aard en nagelvast zijn verbonden aan de pastorie.
Meer voor de hand liggend is het om ze als installaties te beschouwen.
Dan kunt u ze opnemen onder de 01 serie, zodat u er op kunt afschrijven, adviestijd 10 jaar.

Ook verzekeringstechnisch is dat zo.

Boekingen t.b.v. huishoudelijke kosten.

Als kerk maak je ook huishoudelijke kosten. Wij denken daarbij aan: schoonmaakmiddelen, toiletbenodigdheden, koffie, thee, dweilen sopdoeken, benzine voor een grasmaaier, zout voor de paden in de winter enz.

Dit zijn nagenoeg allemaal kosten die te herleiden zijn naar de 40 serie en veelal zullen worden geboekt onder 40.11, 40.21, 40.31, 40.41, 40.51, 40.61, 40.71, 40.81 De kosten die u niet kunt toebedelen kunt u dan nog wegboeken op 41.99

Hoe zit het met de inkomsten Buffet en inkomsten Pastoralia?

80.91 inkomsten buffet, heeft als lastenrekening 41.95 en 80.92 inkomsten pastoralia heeft als lastenrekening 41.96.

Naast deze twee rekeningen vragen wij u een uitgebreide specificatie van de inkomsten en uitgaven in te dienen. In bepaalde gevallen kan er een BTW-plicht ontstaan.

Pastoraat en salarissen 14.2

Pioniersplek
  • Waar boeken we de kosten van de pioniersplek?

We nemen aan dat facturering van deze kosten plaatsvindt vanuit de Dienstenorganisatie in samenwerking met het landelijk pioniersteam.

In dat geval kunt u de kosten boeken op 44.70. Traktementskosten horen dan thuis in de 43.40 groep, omdat het een onderdeel van het pastoraat is en de pionier vrijwel zeker een predikant zal zijn. Ook voor het geval dit geen (aspirant) predikant is maar iemand meer werkt als kerkelijk werker kunt u de serie 43.40 gebruiken. Krijgt u een bijdrage voor de ontwikkeling van de pioniersplek, dan boekt u die op 85.30. Collecte opbrengsten komen op 83.71.

  • Welke mogelijkheden zijn er als pioniersplek?

Er zijn voor wat betreft een pioniersplek, vier mogelijkheden:

  1. De pionier is een predikant in gewone dienst, dan komen de kosten op 43.10 en komt de nota uit Utrecht via predikantstraktementen.

  2. De pionier is een kerkelijk werker, dan komen de kosten op 43.40 en moet de gemeente zelf alles registreren en afdragen.

  3. Er wordt gebruik gemaakt van hulpdiensten door een predikant, dan komen de kosten op 43.32 en registreert de gemeente zelf alles.

  4. Er wordt iemand uit de vrije sector ingehuurd, bijvoorbeeld een (ZZP) gemeenteadviseur. Dan komen de kosten op 43.39 en ontvangt de gemeente een nota van de inhuurkracht.

Preekkosten

Waarom vallen preekkosten niet onder kosten kerkdiensten?

Kosten van uw eigen predikant vallen ook onder de 43 groep.
Ingehuurde preekbeurten door externe predikanten vallen eveneens onder het pastoraat/de pastorale kosten, zie rekening 43.33. Doel is de totale vergoeding voor pastoraat bij elkaar te houden.

Waar kan men kosten boeken voor betaalde krachten?

FRIS heeft verschillende coderingen voor: kosters, organisten, administratief personeel. De coderingen 46.10 46.20 en 46.30 zijn bedoeld voor hen die op de loonlijst staan. Zijn het bij u vrijwilligers dan kunt u de kosten daarvan boeken op 46.40.
Sommige hebben vrijwilligerscontracten afgesloten die geboekt kunnen worden op 46.45.

Kosten van het kerkelijk bureau:
Of er moet worden doorbelast is afhankelijk van uw situatie en wat het beleidsplan daarover vermeldt. Als het gaat om doorbelasting van betaalde krachten dan valt dit in 46.30 serie of in 46.40, maar er kunnen ook kosten zijn die vallen in de 47 serie

Beheer en administratie 14.3

Advieskosten/algemene kosten

In het rekeningschema van de PKN mis ik de volgende codes:

  • een code voor advieskosten.
  • een code voor algemene kosten

Bij het tot stand komen van het rekeningschema, was het uitgangspunt om de kosten meer toe te kennen naar de activiteit en niet meer op een verzamelpost "Algemene kosten". Hiervoor is in het rekeningschema de codering *.9 "Overige kosten" per onderdeel opgenomen.**
Advieskosten kunt u kwijt op rekeningen in de 47 serie, bijvoorbeeld 47.10

In principe kunt u alle uitgaven activiteitgericht boeken en lukt dat niet dan blijft de rekening "Overige kosten" over.

Vallen de 65 en 95 serie onder het quotum?

Incidentele baten en lasten en mutaties in bestemmingsreserves en -fondsen, dus de rubrieken 90, 95, 60 en 65 zijn vrijgesteld van quotum.

Kerkelijke activiteiten 14.4

Waar kan men kosten van bloemen onderbrengen?

Bloemen in de kerk zouden wij onderbrengen in de 50 serie als deze ten laste van de diaconie komen of onder 44.40 als de kosten daarvan ten laste van de gemeente komen.

Waar kan men de begroting van de jeugdraad boeken?

De jeugdraad valt onder de kerkelijke activiteiten, de gegevens daarvan kunt u kwijt op 44.60

Waar kan ik het jeugdwerk boeken?

44.60 jeugdwerk is bedoeld voor het jeugdwerk in eigen kerk. 50.80 is dan bestemd voor jeugdprojecten plaatselijk of regionaal. Bijvoorbeeld projecten met jeugdige asielzoekers

Waar boekt u de kerkelijke activiteiten?

80.30 tot en met 80.99 geven opbrengsten uit aangrenzende kerkelijke activiteiten. De lasten daarvan horen thuis in de reeks 41.90. Voorbeeld: op 80.30 kunt u de totale inkomsten kwijt. Op 40.30 staan de totale uitgaven. Naast deze twee rekeningen vragen wij u als bijlage een uitgebreide specificatie van de inkomsten en uitgaven in te dienen.

Waar breng ik de gegevens van de werkgroepen in?

Het beste kunt nu die ergens in de 44 serie boeken, bijvoorbeeld 44.50-44.60 of 99
Afhankelijk van welke werkgroep het betreft en met welk doel.