×

Found 16 results

D. Staat van baten en lasten

...de volgende informatie : 01-01-20 waarde van de beleggingen € 510.000 31-12-20 waarde van de beleggingen € 622.000 Dividendopbrengst € 9.000, kosten vermogensbeheer € 2.500 Intern wordt van dit jaaroverzicht geboekt : 03 Beleggingen € 112.000 (debet) 48.12 Kosten vermogensbeheer €...

C. Balans

...aan het CCBB te worden toegezonden. Beleggingen, behalve vastgoedbeleggingen en landerijen, worden beschouwd als vlottende activa. Spaarcontracten en deposito’s die voor langere tijd vaststaan, kunnen worden gezien als financieel vaste activa. Uit de omschrijving of toelichting...

Toelichting richtlijn jaarverslag PKN

...aan het CCBB te worden toegezonden. Beleggingen, behalve vastgoedbeleggingen en landerijen, worden beschouwd als vlottende activa. Spaarcontracten en deposito’s die voor langere tijd vaststaan, kunnen worden gezien als financiële vaste activa. Uit de omschrijving of toelichting...

E. Bestuursverslag en Verklaringen

...in loondienst 0 0.0 1 1.0 C Vastgoedbeleggingen € 0 0.0 0 0.0 D Overige beleggingen € 5.000 1 € 75.000 2.0 E Horeca € 750 0.3 € 2.000 0.5 F Baten € 20.000 0.0 € 35.000 0.5 Totale weging 1.3 Totale weging 4.0 Categorie micro Categorie algemeen In bovenstaande tabel zijn...

Onroerende zaken 4

...zelf opgenomen onder de post 03.30 "Overige beleggingen" en de opbrengsten hieruit onder de post 81.30 " Opbrengsten overige beleggingen". Is dat juist? En tegen welke waarde moeten wij deze "Eigendommen onder klemrecht" opnemen in de balans? Antwoord: In de jaarrekening worden beklemrechten...

Baten 13

...verantwoorden? Baten onroerend goed en beleggingen 13.1 Waarom zijn velden, zoals 80.30, gekoppeld? Omdat het bij de 80.30 om huuropbrengsten gaat is deze gekoppeld aan 00.30. Rente en dividenden uit beleggingen. De dividenden van OIKOcredit worden verantwoord op rekening 03.30, die...

Incidentele baten en lasten 15

...Oikocredit Het opheffen onder rubriek 03 beleggingen. (een schenking aan Oikocredit) Stel dat het een bedrag van € 10.000 betreft. Dat bedrag doneert uw diaconie als gift aan Oikocredit. Dan zou het meest voor de hand liggen om te boeken 52.29 aan 03 Beleggingen. Nu kan het...

Scherm Totaal raming

...veilige kant. De liquide middelen bestaan uit de beleggingen en de geldmiddelen. In de ramingen van de liquide middelen per jaar worden de bewegingen die een effect hebben op die liquide middelen meegenomen, zoals resultaat (A+B), correcties daarop voor afschrijvingen, herwaarderingen en dotaties...

Financiële vaste activa 5

...op 81.20, deposito's vallen niet onder de beleggingen maar vallen onder de financiële activa. Op 81.30 komt de opbrengst van beleggingen die in FRIS onder de groep 03 zijn opgenomen. Aan de rekeningnummers kan men zien welke rekeningen precies onder de groepen vallen. Oninbare lening...

Beleggingen 7

Inhoud Obligaties Obligaties Wij hebben obligaties verkocht t.b.v. de herinrichting van onze kerk. Waar boek ik deze opbrengsten? De opbrengst boekt u voor de boekwaarde af op 03.20, het resultaat bij verkoop op op 95.20 of 65.20 Zie Beleggingen.

Verklaringen

...in FTE (excl. predikanten) Vastgoedbeleggingen Overige beleggingen Horeca Baten Voor het bepalen van de controlecategorie is in FRIS een onderstaand extra scherm toegevoegd: Per criterium past FRIS op basis van de aanwezig cijfers een weging toe. De weging verschilt per college. Als...

Inleiding

...orgels). De liquide middelen bestaan uit de beleggingen en de geldmiddelen. Op basis van baten, lasten, vrije buffer en liquiditeit worden vervolgens enige kengetallen berekend. Met deze kengetallen wordt voor gemeenten (niet voor diaconieën) een inschatting gemaakt van het risico vanuit...

B. Voorbeelden speciale onderwerpen

...orgels). De liquide middelen bestaan uit de beleggingen (niet de vastgoedbeleggingen) en de geldmiddelen. Acties waarbij waarderingen herzien worden, zoals aan- of verkoop en/of herwaardering van onroerende goederen, het boeken van de resultaten van een begraafplaats, en dergelijke, hebben...

Kennisbank

...financieel deskundige algemeen fris onderhoud monumentaal orgel bestemmingsreserves oninbare lening diaconie financiële vaste activa onttrekking voorziening voorzieningen opheffen...

Vraagtekens rekeningschema 2020

...vaste activa.pdf jaarrekening-tab-03 beleggingen.pdf jaarrekening-tab-07 voorraden.pdf jaarrekening-tab-10 debiteuren.pdf jaarrekening-tab-11 kortlopende vorderingen en overlopende activa.pdf jaarrekening-tab-12 geldmiddelen.pdf jaarrekening-tab-20 eigen vermogen.pdf ...

Handleiding beheerders begraafplaatsen

...jaarverslaglegging Protestantse Kerk Richtlijn beleggingen Voorschriften voor ANBI en publicatie van ANBI gegevens. 2. Enkele juridische aspecten met betrekking tot begraafplaatsen Deze juridische aspecten hebben betrekking op civielrechtelijke verplichtingen en aansprakelijkheid. Bestuurders...