Financiële vaste activa 5

Afboeken verstrekte leningen

Het afboeken van verstrekte leningen onder 02 Financiële vaste activa.

Wij nemen aan dat u bedoelt dat een verstrekte lening niet meer terugbetaald zal worden.

Dan kunt u twee wegen bewandelen:

 • als diaconie kunt u een journaalpost maken in de 50 serie, bijvoorbeeld op 50.15 of 50.99met als tegenrekening 02.10.
  Een gemeente zou in plaats van 50.15 rekening 44.99 kunnen gebruiken.
 • u beschouwt het als een eenmalig incidenteel verlies en dan boekt u het bedrag op 65.10 met als tegenrekening 02.10.

Hoe krijgt men een beter inzicht in de streekgemeente?

Op 44.20 hier wordt de afdracht streekgemeente geboekt Rekening 43.14 kan gebruiklt worden voor de overige kosten m.b.t. de streekgemeente. Hierdoor wordt er beter inzicht verkregen op de pastorale kosten van een gemeente.

Deposito's lange en korte termijn

 • Deposito's op de korte termijn zijn deposito's met een looptijd korter dan één jaar, deposito's op de langere termijn hebben een looptijd van meer dan een jaar.
  Als een deposito dus in 2021 vervalt, moet deze op de jaarrekening 2020 overgeboekt worden van lang naar kort.
  Dat is ook de reden van deze twee soorten deposito's.

 • Deposito's zijn dit jaar opgesplitst in lange termijn (02.11) en korte termijn (12.30).
  Bij het invullen van de lange termijn deposito's moet de ontvangen rente ingevuld worden bij (02.11).
  Deze rente komt automatisch bij opbrengst rente (81.20) terecht samen met de rente van hypotheken u/g en lening u/g (ingevuld bij 02.10).
  De rente van korte termijn deposito's valt onder rente van banken (81.10)

 • Deposito's worden geboekt op 81.20, deposito's vallen niet onder de beleggingen maar vallen onder de financiële activa.
  Op 81.30 komt de opbrengst van beleggingen die in FRIS onder de groep 03 zijn opgenomen.
  Aan de rekeningnummers kan men zien welke rekeningen precies onder de groepen vallen.

Oninbare lening diaconie

Op de balans komt een lening u/g voor welke als nagenoeg oninbaar kan worden beschouwt.

U wilt deze geheel afboeken om het zichtbaar te houden, maar wel een correctie voor oninbaarheid opnemen.

U kunt dan op de balansrekening een “nieuwe regel toevoegen met de melding: “vermoedelijk oninbaar”.

Als het bedrag oninbaar blijkt te zijn wordt geadviseerd het verlies in de staat van baten en lasten op te nemen onder 50.15 of 50.99.

Dan laat u zien dat het een uitvloeisel is van uw plaatselijk diaconaal werk.

Waar boek ik een ontvangen aflossing op een lening, door de Kerkrentmeesters aan de diaconie?

Het bedrag is op de spaarrekening geparkeerd

De aan het college van kerkrentmeesters verstrekte lening moet opgenomen worden onder 02.10 (met als omschrijving op de eerste regel bijvoorbeeld 'Lening aan college van krm.' ), waarbij in de kolom 'Mutaties' met een negatief bedrag de aflossing opgenomen moet worden.

De andere kolommen Oorspronkelijk bedrag en Ontvangen rente en Einddatum lening moeten ook ingevuld worden, waarbij de ontvangen rente door FRIS automatisch wordt gekoppeld aan rekening 81.20 rente hypotheken

Ik wil een gezamenlijke begroting/jaarrekening indienen voor de federatie?

Een federatie heeft geen juridische entiteit, dus kunt u daarvoor geen begroting/jaarrekening indienen. U moet de begroting/jaarrekening voor iedere gemeente apart inleveren. Bent u gewend ook een gezamenlijke exploitatie aan te leveren dan kunt u dit aangeven in de opmerkingen en Excel document mee uploaden.

FRIS is een nieuw hulpmiddel voor een optimaal en proactief financieel beheer van en door gemeenten, diaconieën en CCBB's.

Kerkrentmeesters en diaconieën kunnen hun jaarrekening en begroting vastleggen in FRIS. FRIS is geen boekhoudprogramma!